Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 26. augusta 2021 vydáva

 

opatrenie rektora č. 8/2021.

Dodatok č. 2 | Dodatok č. 3 | Dodatok č. 4

 

Príkaz rektora č. 6/2021

 

Všetky ďalej uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít (napr. Úradu verejného zdravotníctva).

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

 

Rektor EU v Bratislave a dekani všetkých fakúlt EU v Bratislave vyzývajú zamestnancov a študentov univerzity, aby využili možnosť a dali sa zaočkovať.

Očkovanie je najlepšou cestou, ako ochrániť seba aj druhých a ako sa vrátiť do bežného pracovného aj študijného života.

 

 1. Harmonogram ak. roka 2021/2022 – zimný semester

  1. Zápisy na štúdium a úvodné prednášky

   Odporúča sa zápisy na štúdium realizovať  vo forme maximálne znižujúcej riziko šírenia infekcie COVID-19 a to najmä prostredníctvom AIS2. Pri realizácii zápisov prezenčnou formou sa odporúča zápis realizovať so zreteľom na ochranu zamestnancov a študentov pred infekciou, napr. individuálnym zápisom vo vopred dohodnutom čase.

   Dôrazne sa odporúča realizovať zápisy na štúdium vo väčších prednáškových miestnostiach. Zakazuje sa realizovať zápisy na štúdium v priestoroch študijných oddelení jednotlivých fakúlt.

   Pri zápisoch a úvodných prednáškach s plánovanou účasťou väčšieho počtu študentov zabezpečiť dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, najmä využitie najviac polovice kapacity miestnosti a zabezpečenie rozostupov medzi študentmi, napr. šachovnicovým sedením.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. Dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby zabezpečia počas úvodných prednášok pre študentov 1. ročníkov informovanosť študentov o  spôsoboch využitia online platforiem určených na výučbu pre prípad zmeny formy výučby z prezenčnej na online.

  2. Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

   Výučba na dennom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 (https://euba.sk/student/harmonogram-akademickeho-roka) v termíne od 20. 9. 2021 do 8. 10. 2021 podľa rozvrhu hodín online formou. Výučba bude zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

   V prípade priaznivej epidemickej situácie bude onlina forma výučby od 11. 10. 2021 nahradená prezenčnou formou pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení, opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres.O tejto skutočnosti budú študenti a učitelia včas informovaní.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

   O forme realizácie telovýchovných aktivít rozhodne riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave, informáciu následne zverejní študentom.

  3. Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

   Výučba na externom štúdiu – 1. a 2. stupeň štúdia – sa realizuje v súlade s harmonogramom ak. roka 2021/2022 (https://euba.sk/student/harmonogram-akademickeho-roka) v termíne od 17. 9. 2021 do 18. 12. 2021 (vrátane), t. j. celý zimný semester podľa rozvrhu hodín výhradne online formou. Výučba bude zabezpečená s využitím online platformy MSTeams s následnou formou samoštúdia napr. s podporou e-learningu moodle.euba.sk, prípadne online platformy Zoom. Iné online platformy nie sú povolené.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  4. Výučba na 3. stupni štúdia – zimný semester

   Výučba na 3. stupni štúdia sa realizuje prezenčnou formou podľa študijných plánov pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres.

 2. Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

  Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky sa môžu realizovať prezenčnou formou.

  Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok, tzv. katedrových obhajob dizertačných prác) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa vyššie uvedená aktivita realizuje.

  Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 3. Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

  Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt sa môžu konať prezenčnou formou.

  Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa vyššie uvedená aktivita realizuje.

  Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (napr. akademických senátov, vedeckých rád, kolégií, disciplinárnych komisií a pod.) sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách ...

 4. Aktivity Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu a hromadné podujatia

  Výučba na Univerzite tretieho veku realizovaná na pôde EU v Bratislave, ako aj v ostatných vzdelávacích strediskách, všetky ostatné vzdelávacie aktivity Centra celoživotného vzdelávania a Znaleckého ústavu sa môžu konať prezenčnou formou.

  Pri organizovaní aktivít Centra celoživotného vzdelávania, Znaleckého ústavu sú všetky osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniam, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa vzdelávacie stredisko nachádza, resp. v ktorom sa daná aktivita realizuje. 

  Podrobnosti stanoví manažérka UTV CCV EU v Bratislave, projektoví manažéri jednotlivých vzdelávacích aktivít Centra celoživotného vzdelávania a vedúca Znaleckého ústavu.

  Všetky iné hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) organizované v priestoroch EU v Bratislave (aj v Košiciach) usporadúvané Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ako aj inými subjektami (nájomcami priestorov, študentskými organizáciami a pod.) sa riadia opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa hromadné podujatie realizuje, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a  všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb a ďalších pravidiel pre organizovanie hromadných podujatí.

  Za dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre hromadné podujatia (kultúrne, športové, spoločenské a iné) zodpovedá organizátor hromadného podujatia.

  Podrobnosti stanoví organizátor daného hromadného podujatia.

 5. Prístup do priestorov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach)

  Pri vstupe do budov EU v Bratislave (a na PHF EUBA v Košiciach) a pri pohybe v nich sa vyžaduje dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

  Vstup do priestorov EU v Bratislave a pohyb vo všetkých vnútorných priestoroch EU v Bratislave (vrátane PHF EU v Košiciach, študentských domovov, rekreačných a vzdelávacích zariadení EU v Bratislave) je možný iba s použitím ochranného rúška, resp. respirátora podľa aktuálneho COVID-automatu pre daný okres, v ktorom sa priestory EU v Bratislave nachádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

  Vstup do priestorov EU v Bratislave je umožnený zamestnancom univerzity, študentom, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

  Osoby, ktoré nie sú zamestnancami alebo študentmi EU v Bratislave, nájomcami, osobami vykonávajúcimi prácu na EU v Bratislave na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, osobami vykonávajúcimi prácu na základe objednávky, alebo osobami, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, sú povinné sa pri vstupe do priestorov EU v Bratislave preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke[1]. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Uvedená povinnosť sa týka aj osôb, vstupujúcich do priestorov EU v Bratislave uvedených v bode 5.2 – 5.3.

  1. Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2, budova PHF EUBA v Košiciach, aula)

   Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre zamestnancov prístupné do  20.00 hod.

   Budovy EU v Bratislave (budova V1, budova V2 a budova PHF EUBA v Košiciach) sú pre študentov a verejnosť prístupné do 18.00 hod.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zabezpečujúcich nepretržitú prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

  2. Budova „Školička“ a telocvičňa Horský park

   Povoľuje sa prevádzka budovy „Školička“ a telocvične Horský park pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre športové a obdobné podujatia v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres a pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

   Podrobnosti stanoví riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave.

  3. Budovy vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení

   Povoľuje sa prevádzka vzdelávacích a ubytovacích (rekreačných) zariadení EU v Bratislave (Jarabá, Pokrok, Virt) pri dodržaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza, pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

   Krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave – Jarabá, Pokrok, Virt sa povoľuje iba osobám v režime OTP. Všetky osoby (vrátane zamestnancov a študentov EU v Bratislave), ktorým bude vydané povolenie na krátkodobé ubytovanie v ubytovacích zariadeniach EU v Bratislave – Jarabá, Pokrok, Virt – sú povinné sa preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

   Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 6. Študentské domovy

  Vstup do priestorov študentských domovov EU v Bratislave (v Bratislave aj v Košiciach) je umožnený zamestnancom univerzity, osobám s dlhodobým alebo krátkodobým povolením na ubytovanie v študentskom domove, nájomcom a osobám, ktoré vykonávajú na EU v Bratislave prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo objednávky, ako aj osobám, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru.

  Osoby, ktoré nie sú zamestnancami EU v Bratislave alebo nemajú dlhodobé alebo krátkodobé povolenie na ubytovanie v študentskom domove, nie sú nájomcami, osobami vykonávajúcimi prácu na EU v Bratislave na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, osobami vykonávajúcimi prácu na základe objednávky, alebo osobami, ktoré vykonávajú v týchto priestoroch služby, spojené s povinnou kontrolou, revíziou, obhliadkou objektov, príp. odstránením porúch a dodávkou tovaru, sú povinné sa pri vstupe do priestorov EU v Bratislave preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných pre ubytovacie zariadenia a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres, v ktorom sa zariadenie nachádza a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

  Odporúča sa študentom s prihliadnutím na úpravu režimu výučby uvedenú v bode 1.2 tohto opatrenia a s dôrazom na obmedzenie šírenia nákazy ubytovať sa v študentských domovoch najskôr od 1. 10. 2021. Študenti, ktorí sa ubytujú v odôvodnených prípadoch v študentskom domove (platí iba pre študentské domovy v Bratislave) v termíne od 2. 9. 2021 do 30. 9. 2021, hradia ubytovací poplatok za celý mesiac september bez ohľadu na počet dní strávených v študentskom domove. Študentom, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne od 1. 10. 2021 a uhradili poplatok za mesiac september, bude tento poplatok prevedený do mesiaca október.

  Študenti, ubytovaní v študentskom domove PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, sa môžu ubytovať až v termíne od 1. 10. 2021.

  Všetky osoby (študenti, zamestnanci), ktorí sa ubytujú v študentských domovoch v termíne po 2. 9. 2021, sú pri ubytovaní povinní sa preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

  Študenti, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, sa môžu ubytovať v študentských domovoch až po jej ukončení a preukázať sa príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1.

  V študentských domovoch platí zákaz zhromažďovania sa na izbách, vo všetkých vnútorných aj vonkajších priestoroch študentských domovov.

  Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

  Podrobnosti stanoví riaditeľka Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 7. Výkon práce zamestnancov a pracovné cesty

  1. Výkon práce zamestnancov

   Všetci zamestnanci univerzity pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

   O spôsobe výkonu práce rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec (u zamestnancov zamestnaných na fakultách rozhoduje dekan príslušnej fakulty).

   Od 20. 9. 2021 do 8. 10. 2021 sa upravuje pracovný režim vysokoškolských učiteľov tak, že učitelia zabezpečujúci v tomto období online výučbu, môžu pracovať z domácnosti.

   Učitelia, ktorí v zimnom semestri nezabezpečujú výučbu, pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime.

   Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o možnosť vykonávať svoju prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce, a ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti, zamestnávateľ jeho žiadosti vyhovie.

   O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, zaradeného na fakulte, rozhoduje dekan fakulty. O žiadosti zamestnanca o prácu z domácnosti, nezaradeného na fakulte, rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec.

   To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

   Zamestnanec, ktorého prítomnosť na pracovisku je podľa rozhodnutia príslušného vedúceho zamestnanca nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií príslušného pracoviska alebo zamestnanec, ktorému príslušný vedúci zamestnanec nenariadil ani neodporučil prácu z domácnosti, a ktorý sa na pokyn príslušného vedúceho zamestnanca nedostaví v určenom čase na pracovisko, je povinný upovedomiť zamestnávateľa a oznámiť mu, či a v akom období bude čerpať:

   - dovolenku,
   - pracovné voľno bez náhrady mzdy (§ 137, ods.7, písm. d) Zákonníka práce – prekážka v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu).

   V prípade, že zamestnanec  nevyužije jednu z uvedených možností, jeho neprítomnosť v práci zamestnávateľ vyhodnotí ako neospravedlnenú absenciu (so sankciami vo forme krátenia dovolenky a bez nároku na mzdu, resp. náhradu mzdy). Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyhodnotiť neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci ako porušenie pracovnej disciplíny, môže to mať pre zamestnanca dôsledky vo forme písomného  upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny až po možnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

   Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

  2. Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

   Domáce pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

   Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch (najmä štátne skúšky, obhajoby dizertačných a rigoróznych prác na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; habilitačné a inauguračné prednášky na základe menovania za člena komisie alebo oponenta; účasť na zasadnutí komisie pre habilitačné a inauguračné konania na základe menovania za člena tejto komisie; účasť na zasadnutí vedeckej rady na základe členstva vo vedeckej rade; účasť na zasadnutí vedeckej alebo edičnej rady vedeckého alebo odborného časopisu na základe členstva v týchto radách; aktívna účasť na konferenciách; zamestnanecká mobilita) v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

   Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

   Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 8. Konzultačné hodiny, prevádzkové a výpožičné hodiny

  Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  1. Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov

   Konzultačné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom EU v Bratislave, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

   Podrobnosti o konzultačných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  2. Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

   Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

  3. Prevádzkové a výpožičné hodiny Slovenskej ekonomickej knižnice

   Slovenská ekonomická knižnica pracuje podľa zverejnených prevádzkových a výpožičných hodín.

   Odporúča sa návštevu Slovenskej ekonomickej knižnice dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.

   Návšteva Slovenskej ekonomickej knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení. Okrem ochranného rúška sa vyžaduje od návštevníka tiež použitie vlastných ochranných rukavíc.

   Návštevníci knižnice nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru vyberie zamestnanec knižnice; preštudovanú literatúru zanechajú návštevníci na stole a nevracajú ju do políc.

   Preštudovanú literatúru zamestnanci knižnice dezinfikujú a ďalšiemu záujemcovi poskytnú až po uplynutí 24 hodín.

  4. Prevádzkové hodiny bufetov EU v Bratislave a poskytovanie stravy 

   Pri návšteve bufetov v budove V1 a V2, ako aj výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými pre prevádzky a v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres.

   Vstup do priestorov bufetov môže byť priebežne upravovaný tak, ako to umožňujú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade režimu „O-T-P“ bude každá osoba vstupujúca do bufetov povinná sa preukázať príslušným dokladom uvedeným v poznámke 1. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Režim vstupu do bufetov bude vyznačený na viditeľnom mieste.

   Osoby využívajúce stravovacie zariadenia v ŠD Ekonóm a v jedálni Dolnozemská, sú povinní sa riadiť pokynmi a opatreniami vydanými prevádzkovateľmi týchto zariadení.

   Prevádzkové hodiny bufetu v budove V1 a V2 a poskytovanie stravy v bufete v budove V2 sa upravuje nasledovne:

   - bufet v budove V1 – prevádzkové hodiny sú od 7.00 do 14.00 hod.,
   - bufet v budove V2 – prevádzkové hodiny sú od 7.00 do 11.00 hod.,
   - výdaj stravy v bufete v budove V2 – výdaj stravy je zabezpečený od 11.00 do 13.30 hod. na základe objednávky 1 deň vopred prostredníctvom objednávkového systému CardPay.

   Výdaj stravy v študentskej jedálni v ŠD Ekonóm je zabezpečovaný priebežne.

   Výdaj stravy v študentskej jedálni Dolnozemská je zabezpečovaný priebežne.

   Vstup do priestorov študentskej jedálne na Dolnozemskej ceste 1 je možný iba cez hlavný vstup zo  strany študentského domova.

  5. Prevádzkové hodiny podateľne

   Prevádzka podateľní EU v Bratislave bude zabezpečená v režime stanovenom vedúcim oddelenia prevádzky a investícií.

   Podrobnosti o prevádzke podateľní stanoví a zverejní vedúci oddelenia prevádzky a investícií.

 

Zodpovední zamestnanci oboznámia s týmito opatreniami pracovníkov, ktorí nemajú prístup k počítaču.

 

Bratislava 26. augusta 2021                                                               

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor

 

[1] Relevantným dokladom, že osoba je v režime „OTP – očkovaný, testovaný, s prekonaným ochorením“ sa rozumie potvrdenie o plnom zaočkovaní (COVID-pass), potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.  Za plne očkovanú osobu sa považuje a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo d) osoba do 12 rokov veku.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.