Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 29. apríla 2021 schválil Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Správna rada Ekonomickej univerzity v Bratislave sa k výročnej správe vyjadrila 17. mája 2021.

Informácie, uvedené v tomto materiáli, sú súčasťou Výročnej správy o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2020 (ďalej len EUBA) a stručne sumarizujú aktivity univerzity podľa jednotlivých oblastí činnosti. Všetky aktivity, ktoré sa realizovali na EUBA v roku 2020, vychádzali z dokumentu Dlhodobý zámer EUBA na obdobie rokov 2019-2027 (dostupné na www.euba.sk) a boli v súlade s dvomi strategickými cieľmi a to: profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter a doprofilovať EUBA ako inštitúciu spĺňajúcu národné a medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach činnosti.

V roku 2020 sa prihlásilo na štúdium na EUBA na 1. stupeň štúdia spolu 4 254 uchádzačov (v roku 2019 to bolo 4 336 uchádzačov), z toho na dennú formu štúdia 4 096 uchádzačov, t. j. 96,29 % (v roku 2019 to bolo 4 198 uchádzačov, t. j. 96,82 %) a na externú formu 158 uchádzačov, t. j. 3,71 % (v roku 2019 to bolo 138 uchádzačov, t. j. 3,18 %). V tomto roku sa prihlásilo na štúdium 2. stupňa štúdia na EUBA spolu 1 608 uchádzačov (v roku 2019 to bolo 1 561 uchádzačov), z toho na dennú formu štúdia sa prihlásilo 1 507 uchádzačov, t. j. 93,72 % (v roku 2019 to bolo 1 416 uchádzačov, t. j. 90,71 %) a na externú formu štúdia 101 uchádzačov, t. j. 6,28 % (v roku 2019 to bolo 141 uchádzačov, t. j. 9,29 %). Na štúdium 3. stupňa sa prihlásilo celkovo 84 uchádzačov (v roku 2019 to bolo 76 uchádzačov), z toho na dennú formu štúdia 55 uchádzačov, t. j. 65,48 % (v roku 2019 to bolo 54 uchádzačov, t. j. 71,05 %) a na externú formu štúdia 29 uchádzačov, t. j. 34,52 % (v roku 2019 to bolo 22 uchádzačov, t. j. 28,95 %).

Z celkového počtu študentov EUBA vo všetkých stupňov štúdia – 7 404 – bolo na štúdium 1. stupňa štúdia zapísaných k 31. októbru 2020 spolu 4 863 študentov, t. j. 65,68 %. V porovnaní s rokom 2019 to bolo zvýšenie počtu študentov o 488 študentov, t. j. o 11,15 %. Z počtu 4 863 študentov 1. stupňa štúdia bolo 4 669 študentov denného štúdia (t. j. 96,01 %) a 194 študentov externého štúdia (t. j. 3,99 %). Na štúdium 2. stupňa štúdia bolo zapísaných 2 343 študentov, t. j. 31,65 %. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu počtu študentov 2. stupňa štúdia o 69 študentov, t. j. o 2,86 %. Z toho bolo 2 129 študentov denného štúdia (t. j. 90,87 %) a 214 študentov externého štúdia (t. j. 9,13 %). Na štúdium 3. stupňa štúdia bolo zapísaných spolu 198 študentov, t. j. 2,67 %. V porovnaní s rokom 2019 došlo k nárastu počtu o 4 študentov, t. j. o 2,06 %. Z tohto počtu začalo študovať začalo 120 študentov denného štúdia (t. j. 60,60 %) a 78 študentov externého štúdia (t. j. 39,40 %).

Na EUBA bolo v roku 2020 na štúdium zapísaných spolu 298 cudzincov (v roku 2019 to bolo 212 cudzincov), z toho v dennej forme bolo zapísaných 267 cudzincov a v externej forme štúdia 31 študentov. V roku 2020 skončilo štúdium na EUBA vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia spolu 2 222 absolventov (v roku 2019 to bolo 2 248 absolventov), z toho na 1. stupni štúdia 1064 absolventov, t. j. 47,88 % z celkového počtu absolventov (v roku 2019 to bolo 973 absolventov, t. j. 43,28 %), na 2. stupni štúdia skončilo 1 120 absolventov, t. j. 50,41 % (v roku 2019 to bolo 1 235 absolventov, t. j. 54,94 %) a na 3. stupni štúdia 38 absolventov, t. j. 1,78 % (v roku 2019 to bolo 40 absolventov, t. j. 1,78 %) z celkového počtu absolventov. V roku 2020 študovali študenti EUBA na jednotlivých fakultách na všetkých druhoch a formách štúdia v 56-tich akreditovaných študijných programoch, z toho na 1. stupni v 18-tich, na 2. stupni v 26-tich a na 3. stupni v 12-tich študijných programoch. Dva študijné programy na 1. stupni štúdia a tri študijné programy na 2. stupni štúdia študenti študovali komplexne v anglickom jazyku. EUBA v roku 2020 realizovala aj aktivity v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania.

EUBA venuje trvalú pozornosť podpore študentov v sociálnej oblasti (sociálne štipendiá, študentské pôžičky, motivačné štipendiá, ubytovanie v internátoch). Univerzita má prepracovaný aj systém práce so študentami so špecifickými potrebami.

Počas roka 2020 sa na univerzite riešilo 118 domácich grantových projektov, pričom na tieto projekty bolo v tomto roku pridelených 941 843 . Zároveň sa riešilo 30 zahraničných grantových projektov v celkovej dotácii 1 757 202,54 €, pričom 18 projektov bolo s výskumným zameraním v celkovej výške 349 575,54 €. V rámci nich boli aj dva projekty programu Horizont 2020. V roku 2020 bola EUBA aktívna aj v podávaní projektov v rámci domácich grantových schém. Boli to projekty KEGA (4), VEGA (16) a APVV (3). V roku 2020 EUBA začala riešiť rozvojový projekt „Získanie značky HR Excellence in Research Award (HRS4R)“. EUBA sa v uvedenom období zameriavala aj na posilnenie multiplikačných efektov uskutočneného základného výskumu v Bratislavskom regióne, v SR a v rámci EÚ.

EUBA uzatvorila v roku 2020 ďalšie 4 nové zmluvy v rámci programu Erasmus+. Celkovo má EUBA uzatvorených 424 bilaterálnych dohôd, z toho 302 bilaterálnych partnerstiev v rámci programu Erasmus+ v 48 štátoch zúčastnených sa v programe a 122 rámcových dohôd o spolupráci v 44 štátoch sveta. EUBA zmluvne spolupracuje s univerzitami v 65 štátoch sveta. V roku 2020 bolo do zahraničia vyslaných celkovo 223 študentov, z toho na študijné pobyty 197 a 26 študentov na praktické stáže. V sledovanom období bolo zo zahraničia prijatých celkovo 152 študentov. K internacionalizácii vzdelávania prispieva aj kurz Diplomacia v praxi (v anglickom jazyku). Cieľom dvojsemestrálneho cyklu prednášok a diskusií je oboznámiť študentov so zahraničnou politikou vybraných krajín. Prednášajúcimi sú pozvaní veľvyslanci a ďalší predstavitelia zahraničných diplomatických zastupiteľstiev akreditovaných v SR. EUBA je členom 16-tich medzinárodných organizácií a inštitucionalizovaných sietí.

Rozvojové činnosti EUBA v roku 2020 boli sústredené na realizáciu aktivít súvisiacich s medzinárodnou akreditáciu The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) a vypracovanie sebahodnotiacej správy EU v Bratislave, na začatie prác pri príprave komplexnej akreditácie EU v Bratislave podľa pokynov a odporúčaní Slovenskej akreditačnej komisie pre vysoké školstvo. V tomto roku sa realizovali viaceré rekonštrukčné práce v študentských domovoch, ako aj modernizácia výučbových priestoroch v areáli EUBA.

EUBA aj v roku 2020 v rámci prijatého systému kvality zabezpečovala kontinuálne zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity vo väzbe na požiadavky medzinárodných štandardov.

Celkový evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách vo všetkých kategóriách (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, administratívny, technicko-hospodársky zamestnanec a zamestnanec s prevahou manuálnych činností) bol na EUBA k 31. 12. 2020 931 osôb (z toho 598 žien). Z uvedeného počtu zamestnancov bolo 453 vysokoškolských učiteľov v nasledovnej štruktúre: profesori - 36, hosťujúci profesori - 2, docenti - 105, odborní asistenti s PhD./CSc. – 283, odborní asistenti bez PhD. boli v počte 12, asistenti – 1 a lektorov bolo 14. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, kedy bol celkový počet zamestnancov vo fyzických osobách 979 (z toho 629 žien), došlo k zníženiu počtu zamestnancov vo všetkých kategóriách o 48 osôb. Zamestnanci a študenti EUBA majú pre svoju činnosť k dispozícii Slovenskú ekonomickú knižnicu, v ktorej v knižničnom fonde je 380 757 knižničných jednotiek, ako aj Centrum informačných technológií univerzity.

Možno konštatovať, že aj napriek tomu, že rok 2020 bol ovplyvnený situáciou v súvislosti s COVIDOM-19, EUBA aj v tomto roku svojou činnosťou a aktivitami napĺňala víziu univerzity. Jej cieľom z hľadiska budúcnosti je, aby univerzita bola trvale vnímaná a uznávaná ako kvalitná, moderná výskumná univerzita s internacionálnym smerovaním, ktorá reflektuje spoločenskú zodpovednosť a pripravuje absolventov schopných reagovať na výzvy globalizácie.

Celé znenie Výročnej správy o činnosti EUBA za rok 2020 je k dispozícii tu: https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vyrocne-spravy/vs_2020_cinnost.pdf.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.