V zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023 sa EU v Bratislave ako jediný signatár reprezentujúci Slovensko v iniciatíve OSN pod názvom UN PRME (Principles for Responsible Management Education, http://www.unprme.org/participation/view-participants.php?partid=4967) etabluje ako učiaca sa organizácia v zmysle celoživotného vzdelávania podporujúca kultúru kvality a inovácie.

Ako prvá vysokoškolská inštitúcia na Slovensku sa aktuálnym podpisom Charty diverzity Slovensko EU v Bratislave stala aj jedným zo 41 ambasádorov diverzity a inklúzie v prostredí SR (https://www.chartadiverzity.sk/signatar/). Cieľom Charty diverzity Slovensko podporovanej decíznou sférou v SR je vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v záujme motivácie k inovatívnemu a kreatívnemu prístupu. Podpisom charty diverzity sa jej signatári zaväzujú rešpektovať a oceňovať diverzitu v pracovnom prostredí ako hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje konkurencieschopnosť i ekonomickú výkonnosť.

EU v Bratislave sa dlhodobo hlási k princípom Magna Charta Universitatum, Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (https://www.chartadiverzity.sk/signatar/ekonomicka-univerzita-v-bratislave/).

 

Fotogaléria