Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zverejňujeme pokyny k ročnému zúčtovaniu dane za r. 2018 a tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ...... za r. 2018“ spolu s poučením. POZOR – žiadosť tlačte obojstranne!

Ing. Danica Svobodová

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti na EU v Bratislave za r. 2018

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie (rok) 2018