EUNIS-SK a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vás pozývajú na seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2018 - 19. ročník celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou. Seminár sa bude konať ako sekcia konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 v Nitre (16. – 17. 5. 2018).

Informácie 

Miesto konania: bude oznámené do konca februára 

Termín: 16. – 17. 5. 2018, zasadnutie sekcie – bude oznámené do konca februára 

Cieľ seminára: 

Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete. 

 

Seminár sa koná pod záštitou:

 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • Vyšehradská asociácia univerzít,
 • Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre,
 • ASECU,
 • EUNIS Slovensko,
 • Junior Chamber International – Slovakia,
 • Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku.

Odborní garanti:

 • Ing. Ivan Vrana, DrSc. Czech University of Life Sciences, Prague,
 • Ing. Klara Hennyeyova, PhD., SUA Nitra,
 • Darina Tóthová, PhD., SUA Nitra.

Organizátori: 

 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, 
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • EUNIS-SK,
 • Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre, 
 • Katedra informatiky FEM SPU v Nitre,
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre.

Dôležité termíny:


Registrácia rozšírených abstraktov a článku:  31. január 2018 - posledná výzva

Oznámenie o prijatí/zamietnutí:                         12. február 2018

Zaslanie celého článku a platba:                        22. február 2018

Dátum konania konferencie:                             16. – 17. máj 2018

Link na stránku seminára SIT 2018

Link na stránku konferencie MVD 2018Konferencie SIT - archív

Link na registraciu (vyberte sekciu Informačné a komunikačné technológie): http://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=11&Itemid=19&lang=sk

Konferenčný poplatok

 • člen EUNIS-SK a EUNIS-CZ z VŠ so zaslaným príspevkom: 45 EUR,
 • člen EUNIS-SK a člen EUNIS-CZ z VŠ bez príspevku: 55 EUR,
 • člen EUNIS-SK - podporujúci člen (1 zástupca organizácie s príspevkom alebo bez príspevku): 100 EUR,
 • iný účastník: 150 EUR,
 • účasť pre zamestnancov a študentov VŠ bez účasti na iných aktivitách konferencie MVD 2018 a prezentačnej tašky je bezplatná počas oboch dní.

Konferenčný poplatok zúčastnených spoluautorov je rovnaký ako pri hlavných autoroch, čiže 45,- EUR.

Pod pojmom člen EUNIS-SK sa myslí zamestnanec, prípadne doktorand z VŠ, ktorá je členom EUNIS-SK, viď. www.eunis.sk – členovia. Pod pojmom člen EUNIS-SK - podporujúci člen sa myslí organizácia, ktorá je oficiálnym podporujúcim členom EUNIS-SK. Doplatok za každého účastníka, ktorý patrí do kategórie 1-3 uhrádza EUNIS-SK do výšky 100 EUR.

Konferenčný poplatok zahŕňa:

Organizačný poplatok, obed, občerstvenie, publikácia abstraktov a článkov, recepcia a slovenský spoločenský večer.


K príspevkom

Abstrakty budú publikované v tlačenej podobe a príspevky budú publikované online na webovskej stránke konferencie po ich recenzii, viď url.

Všetky príspevky, ktoré úspešne prejdú procesom recenzie budú publikované v online zborníku príspevkov. Zborník príspevkov bude zaslaný spolu so žiadosťou o zaradenie zborníka do databázy Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (predtým ISI Proceedings) dostupnej na Web of Science.

Keďže bude online zborník z konferencie MVD 2018 podrobený hodnotiacemu konaniu s cieľom jeho zaradenia do Conference Proceedings Citation Index, odporúčame autorom, aby sa pri citovaní, pokiaľ to bude možné, zamerali na citovanie zdrojov, ktoré sú už indexované v databáze Thomson Reuters - Web of Science.