Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa v študijnom odbore Ekonómia a manažment na funkčnom mieste odborného asistenta na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedre štatistiky so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti orientované na štatistiku,
 2. v pedagogickej oblasti orientované na štatistiku.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: dohodou.

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2020/ziadost_o_prijatie_do_zamestnania2020.pdf, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: zlata.melisekova@euba.sk),
 • tlačivo VUPCH uchádzača (na stránke FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave tlačivo č. 6) https://fhi.euba.sk/verejnost/tlaciva-k-vyberovemu-konaniu, v rámci ktorého uchádzač uvedie najmä: a) prehľad o publikačnej činnosti a vedeckovýskumnej činnosti a prehľad ohlasov na vedeckú prácu, b) prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe, c) prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/verejnost/vyberove-konanie,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Forma výberového konania: ústny pohovor.

Termín výberové konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Uvedené materiály treba doručiť v tlačovej forme do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením „výberové konanie“.