Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier nasledovne:

  • 1 miesto vedúceho Katedry anglického jazyka
  • 1 miesto vedúceho Katedry románskych a slovanských jazykov
  • 1 miesto vedúceho Katedry interkultúrnej komunikácie
  • 1 miesto vedúceho Katedry jazykovedy a translatológie

Pracovná náplň: Vedúci katedry zabezpečuje najmä plnenie strategických, koncepčných a rozvojových úloh katedry, organizuje a zabezpečuje plnenie pedagogických, vedecko-výskumných, organizačných a ďalších úloh katedry a vykonáva ich kontrolu.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie funkcií vedúcich katedier sa posudzujú najmä tieto kritériá:

  • ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa štúdia (akademický titul PhD.) (podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v príslušnom študijnom odbore filológia alebo v príbuznom študijnom odbore s podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky z požadovaného cudzieho jazyka z filozofickej, filologickej, humanitnej alebo pedagogickej fakulty),
  • odborná manažérska a pedagogická prax,
  • predložená koncepcia rozvoja katedry,
  • základné znalosti všeobecne záväzných predpisov z oblasti vysokého školstva.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný deň nástupu: 1. 8. 2024, resp. dohodou.

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdfktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov):

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Forma výberového konania: ústny pohovor

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk  na adresu: Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5 s označením „výberové konanie“.