Dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste lektor na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedre podnikových financií so zameraním:

 • v pedagogickej oblasti na problematiku finančnej analýzy podniku, podnikových financií, platobnej politiky a platobných služieb.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 8) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pri výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste lektor sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia,
 • pedagogická činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 01. 09. 2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Forma výberového konania: ústny pohovor

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 26. 6. 2024 zverejňuje FPM EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesta VŠ učiteľov na 1 funkčné miesto lektora na Katedre podnikových financií FPM EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Vladimír Bolek
 • Helena Majdúchová
 • Zuzana Joniaková
 • Marián Smorada
 • Benita Beláňová

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Jeden uchádzač neudelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Jeden uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

MIKLOŠ, Miroslav, Ing., PhD.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 2