Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedre medzinárodného obchodu so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na problematiku pôsobnosti zahraničných investorov v SR v sektore biznis služieb, transferu znalostí a umelej inteligencie,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku metód výskumu v medzinárodnom obchode, finančných operácií a financovania medzinárodného obchodu a manažmentu medzinárodného podnikania.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6)  písm. b)  a  c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa, pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť, aktívna znalosť cudzieho jazyka, bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 16. 9. 2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: dek.of@euba.sk),
 • prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti a prehľad ohlasov na vedeckú prácu,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/vk_2022_cestne_vyhlasenie__spolobilost_na_pravne_ukony.docx

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5 s označením „výberové konanie“.