Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

3 miesta na Katedre obchodného práva nasledovne:

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti orientovaná najmä na obchodné právo, občianske právo, korporátne právo, marketingové právo, správne právo, environmentálne právo, športové právo, spotrebiteľské právo a právo duševného vlastníctva,
 2. v pedagogickej oblasti orientovaná najmä na výučbu predmetov právo duševného vlastníctva, právo v marketingu, právo v podnikaní, obchodné a hospodárske právo, spotrebiteľské právo a základy práva.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti orientovaná najmä na obchodné právo, korporátne právo, spotrebiteľské právo, právo finančného trhu a poistné právo,
 2. v pedagogickej oblasti orientovaná najmä na výučbu predmetov v anglickom jazyku (základy práva), poistné právo, obchodné a hospodárske právo, spotrebiteľské právo, insolvenčné právo, pracovné právo a právo v medzinárodnom obchode.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti orientovaná najmä na obchodné právo, korporátne právo, právo v medzinárodnom obchode, právo finančného trhu a právo Európskej únie,
 2. v pedagogickej oblasti orientovaná najmä na výučbu predmetov v anglickom jazyku (základy práva a právo v marketingu), právo Európskej únie, právo v medzinárodnom obchode, finančné a daňové právo, právo v marketingu, obchodné a hospodárske právo a základy práva.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6) písm. b) a c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa, pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť, aktívna znalosť cudzieho jazyka, bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. 9. 2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: dek.of@euba.sk),
 • prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti a prehľad ohlasov na vedeckú prácu,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením „výberové konanie“.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 10. 5. 2024 zverejňuje OF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto VŠ učiteľa na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedre obchodného práva OF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Jozef Orgonáš
 • Hana Magurová
 • Malgorzata A. Jarossová
 • Elena Kašťáková
 • Róbert Rehák

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Do výberového konania sa neprihlásil žiaden uchádzač

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 0

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 10. 5. 2024 zverejňuje OF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto VŠ učiteľa na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedre obchodného práva OF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Jozef Orgonáš
 • Hana Magurová
 • Malgorzata A. Jarossová
 • Elena Kašťáková
 • Róbert Rehák

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Jeden uchádzač neudelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 1

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 10. 5. 2024 zverejňuje OF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto VŠ učiteľa na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedre obchodného práva OF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Jozef Orgonáš
 • Hana Magurová
 • Malgorzata A. Jarossová
 • Elena Kašťáková
 • Róbert Rehák

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Jeden uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Michal, Hutta, Hutta, JUDr., PhD.

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 1