Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Centra telesnej výchovy a športu na EU v Bratislave.

Nástup: 1. 4. 2019

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

VŠ vzdelanie 2. stupňa (FTVŠ), odborná prax minimálne 10 rokov, manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti v oblasti telesnej výchovy a športu, bezúhonnosť

K žiadosti o účasť na výberovom konaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických a vedeckých hodnostiach, prehľad doterajšej odbornej praxe a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Oddelenie pre personálne a sociálne otázky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.