Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Oddelenia pre personálne a sociálne otázky.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • VŠ vzdelanie 2. stupňa, prax v oblasti ľudských zdrojov minimálne 15 rokov,
  • znalosť príslušnej legislatívy a problematiky ľudských zdrojov v prostredí vysokej školy, vrátane problematiky ochrany osobných údajov,
  • organizačné a riadiace schopnosti, 
  • výborná užívateľská znalosť MS Office (Word, Excel, Outlook), SAP,
  • bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.12.2018

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z., platová trieda 11.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní so súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad doterajšej praxe  a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť na personálne oddelenie EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.