Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave Horský park.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • VŠ vzdelanie 2. stupňa – ekonomického alebo technického zamerania,
  • riadiaca prax minimálne 5 rokov (vhodné zameranie na stravovacie a ubytovacie zariadenia),
  • komunikačné, organizačné a prezentačné schopnosti, zodpovednosť, samostatnosť, dynamika a kreativita v rozhodovaní, proaktívny a flexibilný prístup k práci, bezúhonnosť,
  • výborná užívateľská znalosť MS Office (Word, Excel, Outlook),
  • znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka,
  • bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.12.2018

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z., platová trieda 10.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní so súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, motivačný list, overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi a výpisom z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť na personálne oddelenie EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.