Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Centra informačných technológií Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa (ekonomické, technické so zameraním na IT)
  • prax v oblasti riadenia a manažmentu informačných technológií minimálne 15 rokov
  • orientácia v oblasti riadenia procesov, znalosť virtualizácie systémov, ovládanie vlastností a správy rozsiahlych počítačových sietí Ethernet LAN a WAN a sieťových zariadení
  • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni základnej komunikácie a práce s odborným textom a dokumentáciou
  • iné preukázateľné vzdelanie v relevantnej odbornej oblasti
  • bezúhonnosť.

Termín nástupu: 1.1.2019

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z., platová trieda 12.

K žiadosti o účasť na výberovom konaní so súhlasom na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť: profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad doterajšej praxe a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť na personálne oddelenie EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk.