Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčných miestach docentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedru sociálneho rozvoja a práce so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na sociálne nerovnosti, sociálnu ochranu a sociálnu inklúziu a
 2. v pedagogickej oblasti na sociálnu ochranu, ľudské zdroje a trh práce.

 

1 miesto na Katedru ekonómie so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na mikroekonomický výskum (publikovanie v uznávaných medzinárodných časopisoch – databáza ABDC) a
 2. v pedagogickej oblasti na mikroekonómiu a pokročilú mikroekonómiu; schopnosť výučby v slovenskom a v anglickom jazyku.

 

1 miesto na Katedru financií so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti najmä na analýzu firemných údajov a modelovanie zlyhania, financovania, ako aj výkonnosti firiem a
 2. v pedagogickej oblasti na výučbu kvantitatívnych metód, štatistiky, ekonometrie, strojového učenia, ako aj finančných a ekonomických modelov.

Predpokladaný deň nástupu do práce: od 01. 09. 2024, resp. dohodou

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 3) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Vo výberovom konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste docenta sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Požiadavky na obsadenie funkčného miesta docent v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti zohľadňujú požadovanú úroveň kritérií na získanie titulu docent v rámci habilitačných konaní na EU v Bratislave a sú obsahom prílohy č. 5 Vnútorného predpisu Ekonomickej univerzity v Bratislave číslo B/2/2022 Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vnutorne-predpisy/2022-nove/2022_b_2_2022_kriteria_na_ziskanie_titulu_docent_a_profesor_-_pre_vr_euba.pdf

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

Výberové konanie sa uskutoční po 20. 6. 2024. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 24. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Marcel Novák
 • Rajmund Mirdala
 • Ján Huňady
 • Eduard Nežinský
 • Eva Pongrácz

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzačka udelila súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 1

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 24. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta na Katedre financií NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Marcel Novák
 • Rajmund Mirdala
 • Ján Huňady
 • Eduard Nežinský
 • Juraj Válek

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Mgr. Marek Káčer, PhD.

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 1

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 24. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docenta na Katedre ekonómie NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Marcel Novák
 • Rajmund Mirdala
 • Ján Huňady
 • Eduard Nežinský
 • Anetta Čaplánová

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzači udelili  súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Ing. Andrej Přívara, PhD., na funkčnom mieste docenta

doc. Antonio Rodriguez Andres, M. A., PhD.

Najid Ahmad, Professor Dr.

Dr. Vladimir Kozlov, PhD. in Economics

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 4