Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolskýho učiteľa na funkčnom mieste profesor na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedre marketingu so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti orientovaná na matematizáciu a analyticko prediktívne postupy modelovania v integrovaných manažérskych systémoch a procesoch s prepojením na biznis, manažment a marketing s perspektívou rozvoja, pridanej hodnoty a inovatívneho prístupu pre študijné programy zabezpečované katedrou na všetkých troch stupňoch štúdia,
 2. v pedagogickej oblasti orientovaná na progresívne manažérsky systémy s prienikom na oblasť podnikania a marketingu.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste profesor sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Požiadavky na obsadenie funkčného miesta profesor v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti zohľadňujú požadovanú úroveň kritérií na získanie titulu profesor v rámci inauguračných konaní na EU v Bratislave a sú obsahom prílohy č. 5 Vnútorného predpisu Ekonomickej univerzity v Bratislave číslo B/2/2022 Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/vnutorne-predpisy/2022-nove/2022_b_2_2022_kriteria_na_ziskanie_titulu_docent_a_profesor_-_pre_vr_euba.pdf

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením „výberové konanie“.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 9. 5. 2024 zverejňuje OF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto VŠ učiteľa na 1 funkčné miesto profesora na Katedre marketingu OF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Eva Hanuláková
 • Ján Papula
 • Naqibullah Daneshjo
 • Ivan Nový
 • Zuzana Kittová

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Jeden uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

prof. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M.

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

d) Počet uchádzačov:

 • 1