Dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

8 miest na Katedre podnikovohospodárskej

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na výskum problematiky manažmentu výroby, generické, konvergenčné a modelové prístupy environmentálnej výroby a logistiky,
 2. v pedagogickej oblasti na manažment výroby, environmentálny manažment, manažment logistického reťazca, manažment inovácií a  logistiku.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na výskum problematiky manažmentu výroby, inovačných technologických postupov s akcentom na ekonomické výsledky v podnikateľskej činnosti,
 2. v pedagogickej oblasti na manažment výroby, manažment technologických systémov, procesný manažment, vnútropodnikový manažment výroby a manažment inovácií.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na problematiku základných nástrojov, postupov a opatrení podnikového hospodárstva, na komplexný pohľad na reality a realitný trh a na analytické nástroje implementované pri oceňovaní, ohodnocovaní, stanovení reálnej hodnoty majetku, faktoroch ktoré vplývajú na riadenie hodnoty podenkových aktív,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku podnikového hospodárstva, riadenia hodnoty aktív a realitného maklérstva.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na skúmanie podnikovohospodárskych aspektov cenového rozhodovania podnikov, v rôznych trhových štruktúrach, rozpracovanie vybraných tematických oblastí podnikového hospodárstva; koncentrácia na aplikáciu kvalitatívnych a kvantitatívnych metód pri modelovaní cien,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku podnikového hospodárstva, podniku a podnikania a cenového rozhodovania.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti zameranie na problematiku modelu správania pre etiku a integritu inštitúcií a na skúmanie inštitucionalizovaného udržateľného rozvoja a inklúzie prostredníctvom podpory výskumu a vzdelávania agendy 2030 a inkluzívneho diverzitného správania,
 2. v pedagogickej oblasti na mikroekonómiu, podnikové hospodárstvo, spoločenskú zodpovednosť podnikov a etiku podnikania.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na problematiku medzisektorového podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, cirkulárnej ekonomiky, environmentálnej výroby a logistiky,
 2. v pedagogickej oblasti na podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle a podnikového hospodárstva.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na mikroekonómiu, multidimenzionálnu analýzu vplyvu socio-kultúrnych, odvetvových a interných faktorov na inovačnú dynamiku a hodnotu firiem,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku mikroekonómie, podniku a podnikania, podnikového hospodárstva.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na problematiku základných nástrojov, postupov a opatrení podnikového hospodárstva, na analytické nástroje implementované pri skúmaní podnikateľského rozmeru stavebných podnikov a osobitostí ich podnikania a na komplexný pohľad na problematiku podnikania malých a stredných podnikov,
 2. v pedagogickej oblasti na problematiku podnikového hospodárstva, podnikania v malých a stredných podnikoch, podnikania v stavebníctve.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6) písm. b) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1.9.2024 a 1.10.2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2020/ziadost_o_prijatie_do_zamestnania2020.pdf, ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: zofia.dunova@euba.sk),
 • prehľad publikačnej činnosti a prehľad ohlasov na vedeckú prácu,
 • výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz WOS a SCOPUS,
 • prehľad riešených vedeckovýskumných projektov,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/verejnost/vyberove-konanie.

Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Forma výberového konania: ústny pohovor

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 26. 6. 2024 zverejňuje FPM EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesta VŠ učiteľov na 8 funkčných miest odborných asistentov na Katedre podnikovohospodárskej FPM EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Vladimír Bolek
 • Helena Majdúchová
 • Zuzana Joniaková
 • Marián Smorada
 • Benita Beláňová

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

 • Osem uchádzačov neudelilo súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 8