Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

2 miesta na Katedru ekonómie, z toho:

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na behaviorálnu ekonómiu a metodológiu ekonómie,
 2. v pedagogickej oblasti na behaviorálnu ekonómiu a metodológiu ekonómie, schopnosť zabezpečiť výučbu v slovenskom aj v anglickom jazyku.

 

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na teoretický a empirický mikroekonomický výskum,
 2. v pedagogickej oblasti na mikroekonómiu, výučbu základov mikroekonómie a mikroekonómie na 2. stupni štúdia.

 

1 miesto na Katedru hospodárskej politiky so zameraním: 

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na problematiku dopadov automatizácie a digitalizácie na dopyt po práci, zamestnanosť, nerovnosti a produktivitu. Empirický ekonomický výskum s využitím pokročilých ekonometrických techník a využitie aplikovanej ekonometrie pre hodnotenie politík.
 2. v pedagogickej oblasti na hospodársku politiku a ekonómiu rozvoja na 1. stupni štúdia, aplikovanú ekonometriu a dátovú analýzu na 2. stupni štúdia. Schopnosť zabezpečiť výučbu v slovenskom aj v anglickom jazyku.  

 

2 miesta na Katedru sociálneho rozvoja a práce, z toho:

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na rôzne aspekty trhu práce a zelenej ekonomiky,
 2. v pedagogickej oblasti na sociálnu politiku, trh práce a zelenú ekonomiku.

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na ľudský kapitál, vzdelávanie a sociálnu inklúziu,
 2. v pedagogickej oblasti na sociálnu politiku, vzdelávaciu politiku a sociálne zabezpečenie.

 

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6) písm. b) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 01. 09. 2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: dekannhf@euba.sk a v kópii zdenka.kristofova@euba.sk),
 • prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti (za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov) a prehľad ohlasov na vedeckú prácu, samostatne aj výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz WOS a SCOPUS za ostatných 10 rokov,
 • osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/vk_2022_cestne_vyhlasenie__spolobilost_na_pravne_ukony.docx.

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 3. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborného asistenta na Katedre ekonómie NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Eduard Nežinský
 • Anetta Čaplánová
 • Kristína Jančovičová Bognárová
 • Jana Kušnírová
 • Marcel Novák

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzačka udelila súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Ing. Eva Sirakovová, PhD.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraná uchádzačka pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 1

 

Výsledok výberového konania 

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 3. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborného asistenta na Katedre hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Eduard Nežinský
 • Martin Lábaj
 • Kristína Jančovičová Bognárová
 • Jana Kušnírová
 • Marcel Novák

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzačka udelila súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Dr. Katarína Vaľková, MSc.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraná uchádzačka pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 1

 

Výsledok výberového konania 

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 3. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborného asistenta na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Eduard Nežinský
 • Eva Pongrácz
 • Kristína Jančovičová Bognárová
 • Jana Kušnírová
 • Marcel Novák

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzači udelili súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Ing. Roman Klimko, PhD.

Ing. Simona Polonyová, PhD.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú vybraní uchádzači pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 2