Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s § 80 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

1 miesto na Katedre sociálneho rozvoja a práce so zameraním:

 1. v tvorivej (vedeckovýskumnej) oblasti na problematiku trhu práce, migrácie a verejných politík,
 2. v pedagogickej oblasti na ekonómiu trhu práce.

Okrem uvedeného sa požaduje: aktívna znalosť anglického jazyka, zdokumentovaná významná publikačná činnosť v rešpektovaných vedeckých časopisoch v zahraničí, zdokumentované skúsenosti s prácou v medzinárodných výskumných tímoch a schopnosť pripravovať medzinárodné projekty a žiadosti o výskumné granty s vyšším dopadom.

Pracovná náplň: výskum a výstupy zamerané na problematiku trhu práce, migrácie a verejných politík a v pedagogickej oblasti na ekonómiu trhu práce.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka:

Vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, výskumná a pedagogická prax, aktívna znalosť najmenej jedného svetového jazyka, dokumentácia aktivít vo vedeckovýskumnej činnosti a výsledkov publikačnej činnosti, skúsenosti s prípravou a realizáciou domácich a zahraničných výskumných projektov, domáce a medzinárodné vedecké kontakty, účasť na riešení vedeckovýskumných projektov, aktívna účasť na vedeckých konferenciách a komunikačné schopnosti.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. 9. 2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: dekannhf@euba.sk a v kópii zdenka.kristofova@euba.sk),
 • prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti (za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov) a prehľad ohlasov na vedeckú prácu, samostatne aj výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz WOS a SCOPUS za ostatných 10 rokov,
 • osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/vk_2022_cestne_vyhlasenie__spolobilost_na_pravne_ukony.docx

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 24. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto výskumného pracovníka na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Marcel Novák
 • Jana Kušnírová
 • Kristína Jančovičová Bognárová
 • Eduard Nežinský
 • Eva Pongrácz

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Mgr. Martin Kahanec, M. A., PhD.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 1