Dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

2 miesta odborných asistentov na Kompetenčné centrum, z toho:

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na odborovú didaktiku a edukačný výskum,
 2. v pedagogickej oblasti na všeobecnú a odborovú didaktiku, didaktiku podnikovej ekonomiky a didaktiku účtovníctva, IKT v ekonomickom vzdelávaní, tvorbu odborných prác a prezentačné zručnosti, manažment projektov a tímovú prácu a na kurzy alebo workshopy rozvoja pedagogických kompetencií doktorandov a vysokoškolských učiteľov, na odborné a organizačné zabezpečenie realizácie doplňujúceho pedagogického štúdia.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (teória vyučovania) so zameraním na teóriu vyučovania odborných ekonomických predmetov alebo v odbore ekonómia a manažment s doplnenou pedagogickou spôsobilosťou na výučbu ekonomických predmetov,
 • pedagogická prax vo výučbe predmetov z oblasti odborovej didaktiky, didaktiky účtovníctva a iných ekonomických predmetov, IKT v ekonomickom vzdelávaní, tvorby odborných prác a prezentač­ných zručností, kurzov alebo workshopov rozvoja pedagogických kompetencií doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

 

1 miesto so zameraním:

 1. v tvorivej (vedecko-výskumnej) oblasti na odborovú didaktiku a technológiu vzdelávania,
 2. v pedagogickej oblasti na manažment projektov a tímovú prácu, tvorbu odborných prác a prezentačné zručnosti, aplikovanú informatiku, pedagogickú komunikáciu a na kurzy alebo workshopy rozvoja pedagogických kompetencií doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa štúdia,
 • pedagogická spôsobilosť na výučbu ekonomických predmetov,
 • pedagogická prax vo výučbe predmetov z oblasti manažmentu projektov a tímovej práce, tvorby odborných prác a prezentačných zručností, aplikovanej informatiky, pedagogickej komunikácie, kurzov alebo workshopov rozvoja pedagogických kompetencií doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

 

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 6) písm. b) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborný asistent sa posudzujú najmä tieto kritériá:

 • VŠ vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • pedagogická, tvorivá (vedeckovýskumná) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • bezúhonnosť.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 01. 07. 2024, resp. dohodou

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • tlačivo - Údaje z profesijného životopisu uchádzača https://euba.sk/www_write/files/SK/verejnost/vyberove-konanie/2022/vk-udaje_z_profesijneho_zivotopisu_uchadzaca.docx (poslať vyplnené vo formáte PDF elektronicky na e-mail: dekannhf@euba.sk a v kópii zdenka.kristofova@euba.sk),
 • prehľad o publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti (za posledných 5 rokov s označením troch najvýznamnejších publikačných výstupov) a prehľad ohlasov na vedeckú prácu, samostatne aj výpis doterajšej publikačnej činnosti z databáz WOS a SCOPUS za ostatných 10 rokov,
 • osobný výskumný zámer na nasledujúcich 5 rokov,
 • úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní, akademických tituloch, vedeckých tituloch a o vedeckých hodnostiach; ak ide o doklady vydané v inom štáte ako SR, tieto musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a následne úradne overené,
 • prehľad o priebehu zamestnaní a doterajšej praxe,
 • prehľad o doterajšej pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/vk_2022_cestne_vyhlasenie__spolobilost_na_pravne_ukony.docx.

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5 s označením “výberové konanie”.

Termín výberového konania bude záujemcom oznámený písomnou pozvánkou.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 3. 6. 2024 zverejňuje NHF EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste odborného asistenta na pracovisku Kompetenčné centrum NHF EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

 • Marcel Novák
 • Jana Kušnírová
 • Kristína Jančovičová Bognárová
 • Eva Pongrácz
 • Eduard Nežinský

 

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Uchádzači udelili súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.

Ing. Ladislav Pasiar, PhD.

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú vybraní uchádzači pôsobiť:

 • Ekonómia a manažment

 

d) Počet uchádzačov:

 • 2