Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom: Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, v súlade s § 77 ods. 1 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste lektor na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave nasledovne:

2 miesta na Katedre anglického jazyka so zameraním:

  • v pedagogickej oblasti na výučbu odborného anglického jazyka pre pokročilých a špecializované predmety reálie anglicky hovoriacich krajín, interkultúrna komunikácia a obchodné rokovania.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 16. 9. 2024 resp. dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Pri výberovom konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste lektor sa posudzujú najmä tieto kritériá: VŠ vzdelanie II. stupňa

v príslušnom študijnom odbore filológia alebo v príbuznom študijnom odbore s podmienkou vykonania štátnej záverečnej skúšky z požadovaného cudzieho jazyka z filozofickej, filologickej, humanitnej alebo pedagogickej fakulty, pedagogická činnosť, bezúhonnosť.

Pracovná náplň: v súlade s § 75, ods. 8) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa prílohy č. 6 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z. a v závislosti od počtu rokov započítanej praxe.

Doklady, ktoré je uchádzač povinný poslať spolu s prihláškou do výberového konania https://euba.sk/www_write/files/SK/zamestnanci/tlaciva/2022/tlacivo_ziadost_o_prijatie_do_zamestnania_2022.pdf ktorá obsahuje aj súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu, o ktorú sa uchádza (§ 3, ods. 1, písm. a) zák. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Forma výberového konania: ústny pohovor

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 s označením „výberové konanie“.

 

Výsledok výberového konania

Na účely overenia výsledku výberového konania zo dňa 24.06.2024 zverejňuje FAJ EU v Bratislave v zmysle § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách nasledovné:

Pracovné miesto VŠ učiteľa na 2 funkčné miesta lektorov na Katedru anglického jazyka FAJ EU v Bratislave

a) Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko:

  • Eva Stradiotová
  • Katarína Seresová
  • Mária Spišiaková
  • Žaneta Pavlíková
  • Ingrid Kunovská
  • Jana Kucharová
  • Zuzana Bihariová

b) Údaje vybraného uchádzača a neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas, v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách:

Traja uchádzači neudelili súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Jeden uchádzač udelil súhlas k uverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o vysokých školách

Mgr. Vladimír Michalka

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť

  • Filológia

 

d) Počet uchádzačov:

  • 4