Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent pre výučbu v študijnom programe cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia nasledovne:

Katedra jazykovedy a translatológie

  • 1 miesto na výučbu predmetov v nemeckom jazyku
    Nástup: 1. 9. 2018 

Katedra interkultúrnej komunikácie

  • 1 miesto na výučbu predmetov v anglickom jazyku
    Nástup: dohodou 

Katedra románskych a slovanských jazykov

  • 1 miesto na výučbu predmetov v španielskom jazyku
    Nástup: 1. 9. 2018

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky pre odborného asistenta:

ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa štúdia, podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia na filozofickej, filologickej, humanitnej, pedagogickej fakulte, požadovaná odborná prax 3 roky, publikačná a vedeckovýskumná činnosť, bezúhonnosť.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní so súhlasom k spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov treba doložiť:  profesijný životopis, úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (pokiaľ bolo vzdelanie získané v zahraničí, treba doložiť notársky overený úradný preklad dokladu o vzdelaní), prehľad doterajšej praxe, prehľad publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti, čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 4 zákona o VŠ  a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Požadovaná dokumentácia musí byť predložená v slovenskom jazyku.

Uvedené materiály treba doručiť do troch týždňov od uverejnenia oznamu na www.euba.sk na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava  5. 

Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.