1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2012/2013 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akad. rok 2012/2013 je nasledovné:

Za 1. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto – Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  Katarína Sedláková
  s prácou „Participatívne rozpočtovanie ako inovatívny nástroj v manažmente samosprávy“, 3. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: doc. Ing. Erika Neubauerová,

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Marek Bellay s prácou „Vytvorenie elektronickej kartotéky v MS Excel“, 2. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúci práce: Ing. Marián Poláček
 • Veronika Juračková s prácou „Analýza a prognóza demografického vývoja na Slovensku“, 3. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúci práce: Ing. Brian König,
 • Simone Skrúcaná s prácou „Spoločný letecký trh Európskej únie“, 3. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: Martin Grančay, PhD.
 • Michal Fico a Nataša Čurillová s prácou „Spreading the Potential of the University of Economics in Bratislava in the Region of Visegrad Group“, 1. ročník, Národohospodárska fakulta, ktorí sa zúčastnili fakultného kola ŠVOČ na Fakulte aplikovaných jazykov,
  vedúca práce: PaedDr. Zuzana Hrdličková
 • Filip Kalaš s prácou „Komparative Analyse der deutschen, englischen und slowakischen Sprichwörter“, 1. ročník, Fakulta aplikovaných jazykov,
  vedúca práce: doc. PhDr. Danuša Lišková,

 

Za 2. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto – Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  Lucia Budinská
  s prácou „Vplyv podniku na trvalo udržateľný rozvoj“, 1. ročník, Fakulta podnikového manažmentu,
  vedúci práce: Ing. Marián Smorada, PhD.

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali

 • Róbert Prno s prácou „Komparácia menových politík centrálnych bánk krajín operujúcich v systéme ERM II“, 1. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: Ing. Mária Vojtková, M. A.
 • Petronela Altiová s prácou „Simulácia exportnej operácie“, 1. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúca práce: Ing. Valéria Svobodová, PhD.
 • Ivan Láska s prácou „Porovnanie klasického a bayesovského prístupu k odhadu parametra π binomického rozdelenia“, 2. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúca práce: RNDr. Eva Kotlebová, PhD.
 • Michal Krčméry s prácou „Sekundárne letiská a viacletiskové systémy v medzinárodnej leteckej doprave“, 2. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: Ing. Martin Grančay, PhD.
 • Tatiana Janšová s prácou „Riziká vstupu slovenskej firmy na čínsky trh“, 2. ročník, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,
  vedúca práce: Ing. Mária Andrejčíková, PhD.