1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2010/2011 sa uskutočnila prehliadka fakultných prác Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na šiestich fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave okrem Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave. Z každej fakulty bola nominovaná na „Cenu rektora“ najlepšia študentská práca.

1. Národohospodárska fakulta

Dňa 5.4.2011 vedenie fakulty a Študentský parlament NHF zorganizovali fakultné kolo ŠVOČ, na ktorom sa súťažne predstavilo 22 študentských odborných prác. Z dôvodu väčšieho počtu účastníkov sa súťaž uskutočnila v dvoch sekciách, a to osobitne pre bakalárske štúdium a pre inžinierske štúdium. Odborné komisie hodnotili prezentované práce z hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a originality práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i fundovanej reakcie na otázky členov komisie a pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby prác študentov, ako aj s prihliadnutím na odborné posudky, hodnotili obidve komisie všetky zúčastnené práce pozitívne. Konštatovali veľmi dobrú úroveň spracovania zvolenej problematiky, prezentácie prác, ako aj tvorivú diskusiu.  Ako víťaznú prácu určili:

Meno študenta: Bc. Martina Kočišová (2. ročník 2. stupňa štúdia)

Názov práce: „Hospodárska politika Japonska. Problémy japonskej ekonomiky po roku 1990“

Vedúca práce: doc. Ing. Mária Blašková, PhD.

 

2. Obchodná fakulta

Prvého kola ŠVOČ sa na katedrách Obchodnej fakulty zúčastnilo 31 študentov s 28 súťažnými prácami. Do fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa uskutočnilo 4.5.2011, postúpilo 17 študentov s 14 prácami. Samotného priebehu sa zúčastnilo 16 študentov s 13 prácami. Práce boli prezentované pred komisiou a účastníkmi – študentmi fakultného kola ŠVOČ, po každej prezentácii sa viedla krátka diskusia k danej téme. Členovia komisie konštatovali, že práce a ich prezentácie boli na veľmi dobrej úrovni, ocenili tvorivú prácu študentov ako i vedúcich prác. Komisia rozhodla o výsledkoch  a ako víťaznú prácu určila :

Meno študenta: Bc. Soňa Rychtáriková, Bc. Miroslava Zváčová (1. ročník 2. stupňa štúdia)

Názov práce: Návrh stratégie nového produktu: Zlatý bažant Slivka“

Vedúci práce: Ing. Rastislav Strhan, PhD.

 

3. Fakulta hospodárskej informatiky

FHI zorganizovala dňa v dňoch 7.4.2011, 19.4.2011 a 20.4.2011 súťaž prác ŠVOČ, do ktorej sa prihlásilo 127 prác. Aktívne sa súťaže zúčastnilo 111 prác v štyroch súťažných odboroch (Účtovníctvo a audítorstvo, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum, Hospodárska informatika).

V jednotlivých odboroch boli vyhodnotené tri najlepšie práce. Ako víťazná práca bola nominovaná:

Meno študenta: Valér Taragel (3. ročník 1. stupňa štúdia)

Názov práce: Analýza závislosti ceny zlata pomocou regresnej a korelačnej analýzy“

Vedúci práce: Ing. Peter Ďurka, PhD.

 

4. Fakulta podnikového manažmentu

Fakultné kolo ŠVOČ sa konalo 2.5.2011. Súťaže sa zúčastnili 4 študenti na 1. stupni štúdia, 10 študentov na 2. stupni štúdia a 1 študentov 3. stupňa štúdia s 15 individuálnymi prácami. Študenti v rámci súťaže prezentovali obsah prác s dôrazom na dosiahnuté výsledky. Sústredili svoju pozornosť na prezentovanie návrhov a odporúčaní, ktoré vyplynuli z ich výskumu. Členovia komisie konštatovali, že predložené práce mali požadovanú formálnu úpravu, pri ich spracovaní sa použili adekvátne metódy a prezentované výsledky zodpovedali požiadavkám kladeným na práce ŠVOČ. Súťažná komisia pozitívne hodnotila, že navrhované riešenia sú aplikovateľné v praxi. Víťaznou prácou sa stala:

Meno študenta: Bc. Veronika Čergeová (2. ročník 2. stupňa štúdia)

Názov práce: „Odvetvová a konkurenčná analýza v chemickom priemysle“

Vedúca práce: Ing. Ivana Hudáková, PhD.

 

5. Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti sa uskutočnilo dňa 20.4.2011. Do súťaže sa prihlásilo 25 študentov s 24 prácami. Komisia ocenila počet, kvalitu, ako aj zameranie prác na aktuálne témy. Všetky práce boli vyhotovené zodpovedne a kvalitne. Vysoká bola aj úroveň prezentácie jednotlivých prác. Komisia vyhodnotila ako najlepšiu prácu:

Meno študenta: Bc. Jana Drutarovská

Názov práce: „Čína ako banka sveta“

Vedúci práce: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

 

6. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Dňa 18.4.2011 sa na PHF EU so sídlom v Košiciach uskutočnila 15. fakultná konferencia ŠVOČ. Do súťaže sa zapojilo 13 študentov s 9 prácami, ktoré boli prezentované v sekcií Ekonomika a manažment podniku. Súťažné práce hodnotila komisia menovaná dekanom na základe určených kritérií. Ako víťazná práca bola navrhnutá:

Meno študenta: Veronika Mihoková, Dominika Saloňová (2. ročník 1. stupňa štúdia)

Názov práce: Zhodnotenie poistnej ochrany v Poľnohospodárskom družstve „ŠARIŠAN“ Svinia“

Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kafková, PhD.