1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2009/2010 sa uskutočnili na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné kolá  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Z každej fakulty bola nominovaná na „Cenu rektora“ najlepšia študentská práca.

1. Národohospodárska fakulta

Dňa 13.4.2010 vedenie fakulty a Študentský parlament NHF zorganizovali fakultné kolo ŠVOČ, na ktorom sa súťažne predstavilo 19 študentských odborných prác. Z dôvodu väčšieho počtu účastníkov sa súťaž uskutočnila v dvoch sekciách, a to osobitne pre bakalárske štúdium a pre inžinierske štúdium. Odborné komisie hodnotili prezentované práce z hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a originality práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i fundovanej reakcie na otázky členov komisie a pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby prác študentov, ako aj s prihliadnutím na odborné posudky, hodnotili obidve komisie všetky zúčastnené práce pozitívne. Konštatovali veľmi dobrú úroveň spracovania zvolenej problematiky, prezentácie prác, ako aj tvorivú diskusiu.  Ako víťaznú prácu určili:

Martin Hudcovský (3. roč.): „Vývoj HDP krajín V4 pred a počas hospodárskej krízy“
(vedúci práce: Ing. Stanislav Karabínoš)

 

2. Obchodná fakulta

Prvého kola ŠVOČ na katedrách sa zúčastnilo 18 študentov s 16 súťažnými prácami. Do fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa uskutočnilo 4.5.2010, postúpilo 12 študentov s 10 prácami. Samotného priebehu sa zúčastnilo 11 študentov s 9 prácami. Práce boli prezentované v rámci jednej sekcie fakultného kola ŠVOČ v dvoch kategóriách, a to tvorba nových poznatkov a systemizované poznatky. Komisia rozhodla o výsledkoch  a ako víťaznú prácu určila :

Ján Dráb (2. roč.): „Integrácia západného Balkánu do Európskej únie“
(vedúca práce: Ing. Andrea Vargová, PhD. )

 

3. Fakulta hospodárskej informatiky

FHI zorganizovala dňa 12.4.2010 a 16.4.2010 súťaž prác ŠVOČ, do ktorej sa prihlásilo 61 prác v troch súťažných odboroch. V jednotlivých odboroch boli vyhodnotené tri najlepšie práce. Ako víťazná práca bola nominovaná:

Richard Uváčik (3. roč.): „Analýza, návrh a implementácia systému zberu, spracovania a vyhodnocovania dát  z dotazníkového prieskumu“
(vedúci práce: Ing. Peter Škurla, PhD.)

 

4. Fakulta podnikového manažmentu

Fakultné kolo ŠVOČ sa konalo 4.5.2010. Súťaže sa zúčastnilo 5 študentov na 2. stupni štúdia a 5 študentov 3. stupňa štúdia so 4 prácami. Študenti v rámci súťaže sústredili svoju pozornosť  na prezentovanie návrhov a odporúčaní, ktoré vyplynuli z ich výskumu. Súťažná komisia pozitívne hodnotila, že navrhované riešenia sú aplikovateľné v praxi. Víťaznou prácou sa stala:

Bc. Linda Síbertová (4. roč.): „Návrh nového kalkulačného systému pre podniky pôsobiace v oblasti pohostinských služieb s využitím metód ABC a TC“
(vedúci práce: Ing. Michal Budinský)

 

5. Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti sa uskutočnilo dňa 23.4.2010. Do súťaže sa prihlásilo 18 študentov so 17 prácami. Komisia ocenila počet, kvalitu, ako aj zameranie prác na aktuálne témy. Vysoká bola aj úroveň prezentácie jednotlivých prác. Komisia vyhodnotila ako najlepšiu prácu:

Bohdana Jakončuková (2. roč.): „Prístupy a predpoklady efektívnej účasti Ukrajiny a Ruskej federácie vo svetovej obchodnej organizácii - WTO“
(vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.)

 

6. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Dňa 26.4.2010 sa na PHF EU so sídlom v Košiciach uskutočnila 14. fakultná konferencia ŠVOČ. Do súťaže sa zapojilo 13 študentov s 8 prácami, ktoré boli prezentované v sekcií Ekonomika a manažment podniku. Súťažné práce hodnotila komisia menovaná dekanom na základe určených kritérií. Ako víťazná práca bola navrhnutá:

Bc. Zuzana Ritóková – Bc. Peter Tajták (1. roč.): „Vytvorenie programu na leto 2013 ako súčasť projektu Košice 2013, EHMK“
(vedúci práce: doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.)