1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2008/2009 sa uskutočnili na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Z každej fakulty bola nominovaná na „Cenu rektora“ najlepšia študentská práca.

1. Národohospodárska fakulta

Dňa 7.4.2009 vedenie fakulty a Študentský parlament NHF zorganizovali fakultné kolo ŠVOČ, na ktorom sa súťažne predstavilo 16 študentských odborných prác. Z dôvodu väčšieho počtu účastníkov sa súťaž uskutočnila v dvoch sekciách, a to osobitne

pre bakalárske štúdium a pre inžinierske štúdium. Odborné komisie hodnotili prezentované práce z hľadiska aktuálnosti témy, spôsobu a kvality vystúpenia i fundovanej reakcie na otázky recenzentov a diskutujúcich. Pozornosť venovali aj náročnosti použitých metód, či štylistickému a formálnemu spracovaniu práce. Obidve komisie hodnotili všetky zúčastnené práce pozitívne. Konštatovali veľmi dobrú úroveň  spracovania zvolenej problematiky, prezentácie prác, ako aj tvorivú diskusiu. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby prác študentov, ako aj s prihliadnutím na odborné posudky rozhodli o nasledovnej víťaznej práci:

Eva Tomaškovičová, Jana Tóthová (3. roč.): „Analýza retailovej stratégie komerčných bánk v segmente produktu pre mladých (balíky služieb a elektronické bankovníctvo)“
(vedúci práce: Ing. Martin Šimko)

 

2. Obchodná fakulta

Prvého kola na katedrách sa zúčastnilo 21 študentov s 21 súťažnými prácami.

Do fakultného kola ŠVOČ, ktoré sa uskutočnilo 6.5.2009, postúpilo 13 študentov s 13 prácami. Práce boli prezentované v rámci jednej sekcie fakultného kola ŠVOČ v troch kategóriach, a to makroekonomickej, mikroekonomickej a globálnej – strategickej. Komisia rozhodla o výsledkoch  a ako víťaznú prácu určila :

Bc. Romana Olexová (1. roč.): „Analýza kritických faktorov pri zavedení komplexného IS“
(vedúca práce: Ing. Oľga Škvarčeková )

 

3. Fakulta hospodárskej informatiky

Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo 27.4.2009. Zúčastnilo sa ho 39 súťažných prác, z ktorých víťaznou prácou je:

Michal Páleš (5. roč.): „Počítačový program na aplikáciu rekurentných vzťahov v zaistení“
(vedúca práce: doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.)

 

4. Fakulta podnikového manažmentu

Fakultné kolo ŠVOČ sa konalo 6.5.2009. Súťaže na 3. stupni štúdia sa zúčastnili 4 súťažiaci doktorandi  a súťaže na 1. a 2. stupni štúdia sa zúčastnilo 7 študentov so 6 prácami. Každá súťaž bola zvlášť vyhodnotená. Študenti prezentovali obsah prác s dôrazom na dosiahnuté výsledky v predmetnej časti a v ďalšej časti reagovali na pripomienky, resp. otázky recenzenta a následne v rozprave reagovali na otázky členov komisie. Komisia konštatovala, že témy prác sú aktuálne, boli použité adekvátne metódy riešenia a práce mali i požadovanú formálnu úpravu. Rovnako pozitívne boli

hodnotené i vystúpenia súťažiacich. Víťaznou prácou sa stala :

Ľudovít Šrenkel, Marián Smorada (5. roč.): „Aplikácia modelu EVA na podmienky SR“
(vedúca práce: Ing. Elena Moravčíková)

 

5. Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakultné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti sa uskutočnilo dňa 5.5.2009, prihlásilo sa 6 študentov. Komisia ocenila počet, kvalitu, ako aj zameranie prác

na aktuálne témy. Všetky práce boli vyhotovené zodpovedne a kvalitne. Pri spracovaní jednotlivých tém boli využité viaceré teoretické zdroje z rôznych oblastí, ktoré sa aj korektne uvádzali. Vysoká bola aj úroveň prezentácie jednotlivých prác. Komisia vyhodnotila ako najlepšiu prácu:

Kristína Balúnová (3. roč.): „Využitie bioplynu na Slovensku“
(vedúca práce: Ing. Lucia Gálová)

 

6. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Dňa 20.4.2009 sa na PHF EU so sídlom v Košiciach uskutočnila 13. fakultná konferencia ŠVOČ. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov s 9 prácami. Bola vytvorená sekcia Ekonomika a manažment podniku. Súťažné práce hodnotila komisia menovaná dekanom na základe určených kritérií. Ako víťazná práca bola navrhnutá:

Katarína Zajacová, Peter Radáči (4. roč.): „Potenciál talent manažmentov v podmienkach PHF EU“
(vedúca práce: doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.)