Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje šiesty ročník súťaže o cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie. Máme záujem o dizertačné alebo diplomové práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. 

Prihlasovanie na letnú školu je predĺžené do 24. apríla 2018.

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa na dvojsemestrálnom kurze Learning-centred and Reflective Teaching. From Theory to Good Practice (Vyučovanie zamerané na študentov. Od teórie k dobrej praxi). Kurz poskytne účastníkom teoretický a praktický základ v oblastiach ako sú tvorba syláb predmetov a plánov hodín, vedenie prednášok a seminárov/cvičení, vedenie záverečných prác, využitie informačných technológií vo vyučovaní, hodnotenie študentov a iné. Kurz pozostáva z letnej školy a následnej online časti.

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o udelenie grantu EU v Bratislave na projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia pre rok 2018 ako vedeckých projektov interdisciplinárneho charakteru. Žiadosť o grant je možné v predpísanej forme adresovať Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave v termíne do 31. januára 2018.

Zodpovední riešitelia projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia riešených na EU v Bratislave v roku 2017 sú povinní predložiť správu o riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch vyhotoveniach Oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave do 31. januára 2018.

Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Cieľom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia (ďalej len „schéma“) je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov.