1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

PLÁN AKTIVÍT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE V ROKU 2020 V OBLASTI TRVALO-UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ZODPOVEDNÉHO SPRÁVANIA

V priebehu roku 2020 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) uskutočňujú aktivity zamerané špecificky na trvalo-udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (plán neobsahuje činnosti štandardného charakteru vyplývajúce zo Zákona o vysokých školách a súvisiacich zákonov) v oblasti relevantných: stakeholderov:

 

Vzťah ku študentom

 • ponuka rozsiahleho počtu akreditovaných predmetov cieľovo zameraná na udržateľný rozvoj, konkurencieschopnosť, prienik digitalizácie do obsahu študijných programov, tvorba nových modulov a rozšírenie dvojitých/spoločných diplomov najmä s partnerskými univerzitami Európskeho priestoru, ktoré sú ponúkané v slovenskom, anglickom alebo inom svetovom jazyku,
 • zodpovedné správanie sa k otázkam kultúrnej výmeny medzi študentmi v rámci ich mobilít a výchova k spoločenským témam ako je ochrana spotrebiteľa, ochrana životného prostredia, zodpovedné podnikanie v praxi, etika podnikania, diplomacia v praxi, rodová rovnosť atď,
 • cieľovo-orientovaná tematická edukácia v rámci celoživotného vzdelávania realizovaná Bratislava Business Schol, ktorej každý kurz obsahuje princípy udržateľného rozvoja, napr. akreditované vzdelávacie programy pre TOP manažment a kontrolórov samosprávy, kurzy Univerzity tretieho veku, online vzdelávací program zameraný na nové trendy environmentálneho a sociálneho podnikania
 • zapájane študentov, najmä doktorandského štúdia do výskumných iniciatív a riešenia úloh v rámci multidisciplinárnych vedecko-výskumných platforiem národného a nadnárodného charakteru
 • realizácia rozsiahlej medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti - orientovaná špecificky (napr. projekt H2020 GA # 692413 EDGE, projekt H2020 GA # 822806 MAGYC, ...) aj integrálne (všetky projekty) na udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie
 • široká podpora diverzity študentov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity

 

Vzťah k zamestnancom

 • uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa vlastného výberu (nie formou kontraktačných partnerov)
 • osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky umožnenie pracovného voľna bez náhrady mzdy na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti v čase školských prázdnin v dĺžke 5 dní
 • pre deti zamestnancov organizovanie detského tábora zameraného na základný športový výcvik
 • široká podpora diverzity zamestnancov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity.

 

Vzťah ku komunite

 • zvýšenie zaangažovanosti v projekt „Naše mesto“ a aktívne na ňom participovať v každej fáze prípravy a realizácie.
 • darovanie krvi študentov a pedagógov 2x v priebehu kalendárneho roka – február a november
 • predvianočná zbierka oblečenia – charitatívna akcia študentov a pedagógov pre určitú sociálne znevýhodnenú skupinu
 • silvestrovský beh pre zdravie Bratislavčanov
 • dobrovoľnícka činnosť na zlepšenie životného prostredia
 • rozvíjanie aktivít členstva v asociáciách podporujúcich udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (UN Global Compact, EUA, EFMD, AACSB International, ....), spolupráce s podnikovou praxou (asociácie zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, podpora rodinného podnikania, ....) - hlavne vstup do Business Leader Forum ako excelentný asociovaný člen a kooperácie so samosprávami podporujúcej udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, magistrát hl. mesta Bratislavy, ...)
 • široká podpora diverzity kooperujúcich subjektov komunity - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity a vlastná kooperácia a koordinácia v tíme Charty diverzity

 

Vzťah k environmentu

 • viaceré priebežné rekonštrukčné akcie, napr. rekonštrukciou tepelného hospodárstva (s cieľom poklesu spotreby tepla min o 4%), rekonštrukciou a kultiváciou oddychového priestoru, plôch na poschodiach a vo vestibuloch, ako aj vybavenie týchto priestorov pre prácu študentov s IKT prostriedkami a internetom,
 • výmena okien za kvalitnejšie a energeticky úsporné
 • optimalizácia spotreby materiálu na pracoviskách univerzity, napr. papiera, tonerov,
 • podpora zdokonalenia systému triedenia a recyklácie odpadu v rámci univerzity,
 • zapájanie výskumných tímov fakúlt a univerzity do riešenia výskumných otázok, súvisiacich s problematikou prieniku ekonómie a ekológie, napr. po vzore riešenia projektov dopadov odvetvia „automotive“ na recyklácie odpadov a riziká „monokultúrneho“ zamerania ekonomiky.