Rektor je štatutárnym orgánom EU v Bratislave, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá AS EU v Bratislave, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak.

 

ferdinandDano

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

miestnosť: E3.14

tel.: +421 2 6729 5364, +421 2 6729 5371

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Životopis