1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

CCV EU v Bratislave je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity. Poslaním CCV EU v Bratislave je poskytovanie služieb vo forme ďalšieho vzdelávania pre absolventov bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia ako aj pre verejnosť. Uskutočňuje celoživotné vzdelávanie v podnikateľsko-manažérskych a ekonomických, študijných a vedných odboroch akreditovaných na univerzite a umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania na univerzite. Plnením svojich úloh efektívnym a tvorivým spôsobom CCV EU v Bratislave prispieva k plneniu poslania univerzity vo vzdelávacej činnosti v rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom univerzity.

CCV EU v Bratislave organizuje vzdelávanie klientov najmä formou špecializovaných programov dvoch typov – otvorených špecializovaných programov s rôznou dĺžkou trvania a programov pripravených na mieru podľa požiadaviek firemných klientov. Do jeho pôsobnosti patrí aj vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku a Detská ekonomická univerzita.

Pri plnení úloh CCV EU v Bratislave spolupracuje s pracoviskami pôsobiacimi v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania, s vysokými školami, výskumnými pracoviskami a organizáciami doma i v zahraničí.

 

Viac informácií