Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave (ÚEaM EU v Bratislave) zabezpečuje dva druhy úloh:

  1. základné úlohy - vo výskumnej oblasti - identifikuje strategické dlhodobé vízie v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ÚEaM EU v Bratislave; zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach; svojimi aktivitami získava mimodotačné prostriedky z verejných i súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu; organizuje konferencie, semináre a súvisiace akademické aktivity zamerané na prezentovanie výsledkov svojho výskumu;
  2. podporné úlohy - v koordinačnej, dokumentačnej a informačno-komunikačnej oblasti - pripravuje podklady pre rokovanie vedenia EU v Bratislave v kontinuálnom procese tvorby koncepcie rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave; je kontaktným miestom na EU v Bratislave pri interdisciplinárnej koordinácii medzinárodných projektov a šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti.

 

Kontakty