Je inovačným pracoviskom EU v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty BERG a podnikovej praxe so zameraním na oblasť využitia obnoviteľných nosičov energie. Jeho poslaním je výskum a vývoj v oblasti získavania a zhodnocovania biomasy a slnečnej energie a ich efektívneho využitia na energetické účely v podnikovej praxi, skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a získavanie poznatkov a skúseností pri rozvoji inovačného podnikania študentov a doktorandov, výchova, vzdelávanie a školenie v oblasti ONE pre prax, samosprávu a školy.

The Department of Science and Doctoral Studies conceptually provides activities in the field of science and doctoral studies, it manages and coordinates scientific and research activities at the University of Economics in Bratislava ("UE in Bratislava"). It prepares background and conceptual materials for the management of UE leadership in Bratislava.It also provides all activities related to the work of the internal grant commission (proposals, project approval, allocation of funds, etc.).