1xbet

Centrum je celouniverzitným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier a ďalších pracovísk EU v Bratislave pri vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní interného integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave vo všetkých oblastiach činnosti.

Jedným z hlavných cieľov dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023 je „kontinuálne zabezpečovanie vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity a jej jednotlivých organizačných zložiek, ako aj zdokonaľovanie kvality v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z medzinárodných akreditačných štandardov AACSB International, z Noriem a smerníc (ESG) a z ďalších medzinárodne uznávaných štandardov kvality“.

Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave je upravený inštitucionálnym manuálom kvality, ktorý sa zaoberá monitorovaním a hodnotením kvality v činnosti EU v Bratislave a to formou nasledujúcich nástrojov:

  • prieskum názorov relevantných cieľových skupín,
  • kontrola pedagogického procesu formou hospitácií,
  • hodnotenie predmetov,
  • hodnotenie študijných programov.

Ekonomická univerzita v Bratislave pravidelne venuje pozornosť hodnoteniu priebehu a kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách umožňuje študentom vyjadriť dvakrát v akademickom roku svoje názory na kvalitu výučby a výkony jednotlivých učiteľov v pedagogickom procese. Realizáciu prieskumu názorov zabezpečuje Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave v úzkej spolupráci s jednotlivými fakultami a študentskými parlamentmi.

V súvislosti neustálym zvyšovaním kvality študijných programov (najmä programov zameraných na business) sa realizuje a vyhodnocuje proces Assurance of Learning v zhode s náročnými štandardmi AACSB.

Výsledky prieskumov a hodnotení sú významným podkladom pre rozhodovanie a prijímanie opatrení smerujúcich k skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov, programov, ako aj k zlepšeniu výkonnosti v ďalších oblastiach činnosti univerzity.

 

Realizované vzdelávacie aktivity v akademickom roku 2018/2019:

29.01.2019 EDUBREAK

18.02.2019 Workshop Design Thinking

 

V akademickom roku 2018/2019 ešte pripravujeme:

26.02.2019 Learning Management systému Moodle seminár o možnostiach využitia novej verzie Learning Management systému Moodle prihlásiť sa môžete tu: eva.rakovska@euba.sk

01.03.2019 Workshop Projektová výučba prihlasovanie pomocou registračného formulára do 23.02.2019 https://goo.gl/forms/wX3x76BUn096Nnd03 viac informáciíveronika.nekolova@euba.sk

marec 2019 Školenie na pedagogické zručnosti viac informácií tu: silvia.siekelova@euba.sk; prihlasovanie tu https://goo.gl/forms/h1lC8z9Uyf9unR5n2

4. marec 2019 EDUBREAK Prosím, potvrďte nám svoju účasť (aj neúčasť) na tomto spoločnom stretnutí najneskôr do 28. 02. 2019 mailom na adrese: viktoria.cerepkaiova@euba.sk.

29.03.2019 Workshop Projektová výučba 2.0 + nástrojmi Design thinking. Prihlasovanie pomocou registračného formulára. https://goo.gl/forms/n6HvelKGqhbeRSMu1 do 14.3.2019. Počet miest je limitovaný. Viac informácií veronika.nekolova@euba.sk

 

Politika kvality na EU v Bratislave

Sumárna správa o výsledkoch monitorovania a hodnotenia kvality v akademickom roku 2017/2018

 

Kontakty

FÍGLOVÁ, Eva, Ing.

FÍGLOVÁ, Eva, Ing.

manažér pre kvalitu vzdelávania – tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov

E9.17 +421 2 6729 5167 eva.figlova@euba.sk
GAZDAG, Patrik, Bc.

GAZDAG, Patrik, Bc.

manažér pre kvalitu vzdelávania – tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov

E9.17 +421 2 6729 5167 patrik.gazdag@euba.sk