Centrum je celouniverzitným pracoviskom, ktorého poslaním je poskytovať administratívnu, organizačnú a technickú podporu vedeniu univerzity, jej fakúlt, ústavov, katedier a ďalších pracovísk EU v Bratislave pri vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní interného integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality  na EU v Bratislave vo všetkých oblastiach činnosti.

Jedným z hlavných cieľov dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023 je „kontinuálne zabezpečovanie vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti univerzity a jej jednotlivých organizačných zložiek, ako aj zdokonaľovanie kvality v súlade s požiadavkami  vyplývajúcimi  z medzinárodných akreditačných štandardov AACSB International, z Noriem a smerníc (ESG) a z ďalších medzinárodne uznávaných štandardov kvality“.

Systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na  EU v Bratislave je upravený inštitucionálnym manuálom kvality, ktorý sa zaoberá monitorovaním  a hodnotením kvality v  činnosti  EU v Bratislave a to formou nasledujúcich nástrojov:

  • prieskum názorov relevantných cieľových skupín,
  • kontrola pedagogického procesu formou hospitácií,
  • hodnotenie predmetov,
  • hodnotenie študijných programov.

Ekonomická univerzita v Bratislave pravidelne venuje pozornosť hodnoteniu priebehu a kvality výchovno-vzdelávacej činnosti,  v súlade s § 70 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách umožňuje študentom  vyjadriť dvakrát v akademickom roku svoje názory na kvalitu výučby a výkony jednotlivých učiteľov v pedagogickom procese. Realizáciu prieskumu názorov zabezpečuje Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave v úzkej spolupráci s jednotlivými fakultami a študentskými parlamentmi.

V súvislosti neustálym zvyšovaním kvality študijných programov (najmä programov zameraných na business) sa realizuje a vyhodnocuje proces Assurance of Learning v zhode s náročnými štandardmi AACSB.

Výsledky prieskumov a hodnotení sú významným podkladom pre rozhodovanie a prijímanie opatrení smerujúcich k skvalitneniu výučby jednotlivých predmetov,  programov, ako aj k zlepšeniu výkonnosti v ďalších oblastiach činnosti univerzity.

 

Politika kvality na EU v Bratislave

 

Kontakty

SIEKELOVÁ, Silvia, RNDr.

SIEKELOVÁ, Silvia, RNDr.

vedúca oddelenia

E9.17 +421 2 6729 5167 silvia.siekelova@euba.sk
 
DZIUROVÁ, Valéria, Ing.

DZIUROVÁ, Valéria, Ing.

referentka

E3.10 +421 2 6729 5360 valeria.dziurova@euba.sk