Článok 1

Preambula

 1. Etický kódex (ďalej len „kódex“) formuluje základné princípy etického správania a konania pri práci a štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“).
 2. Kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a študentov EU v Bratislave.
 3. Kódex vyjadruje záujem zamestnancov a študentov EU v Bratislave podporovať humánne hodnoty a vytvárať dôstojné akademické prostredie a riadiť sa etickými hodnotami a požiadavkami, ktoré z tohto kódexu vyplývajú.

 

Článok 2

Akademické slobody a akademické práva

 1. EU v Bratislave zaručuje tieto akademické slobody a akademické práva:
  1. slobodu vedeckého bádania a výskumu,
  2. slobodu výberu predmetu, metód a postupov vo vedeckovýskumnej činnosti,
  3. slobodu zverejňovania výsledkov vedeckého bádania a výskumu,
  4. slobodu výučby najmä z hľadiska otvorenosti voči rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam,
  5. právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov
   (ďalej spolu len „akademické slobody“).
 1. Využívanie akademických slobôd musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Zamestnanci a študenti EU v Bratislave vyznávajú tieto hodnoty:
  • autonómnosť, morálnu a vedeckú nezávislosť od politiky a rešpektovanie akademických slobôd,
  • neoddeliteľnosť vzdelávacej činnosti od vedy a výskumu,
  • kritické myslenie,
  • odmietanie neznášanlivosti a podporu dialógu,
  • tradície a hodnoty demokracie a európskeho humanizmu,
  • podporu interakcie medzi kultúrami,
  • rovnosť príležitostí.

 

Článok 3

Všeobecné zásady etického správania zamestnancov a študentov

 1. Zamestnanci a študenti EU v Bratislave:
  1. zakladajú svoje správanie a rozhodovanie na princípe humánnosti, úcty, ľudskej dôstojnosti, morálneho práva, spravodlivosti a zodpovednosti,
  2. vo svojej práci a pri štúdiu sa riadia základnými ľudskými mravnými princípmi a zásadami,
  3. dodržiavajú a vyžadujú dodržiavanie zásad tohto kódexu od svojich spolupracovníkov, resp. spolužiakov,
  4. sú si vedomí, že etika je dôležitá pre kvalitu ich práce a štúdia, že je zárukou korektného akademického správania, súčasťou univerzitnej kultúry a posilňovania dobrého mena,
  5. zakladajú vzťahy medzi sebou na vzájomnej úcte a tolerancii, vzájomne uznávajú svoje práva a povinnosti, vzájomne rešpektujú svoje názory, politickú príslušnosť a náboženské presvedčenie (pokiaľ sa neobmedzujú práva iných), netolerujú prejavy diskriminácie (podľa veku, rasy, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia a i.),
  6. ctia akademické práva a akademické slobody a na akademickej pôde rešpektujú apolitický prístup,
  7. neobhajujú a nekryjú správanie, ktoré je v rozpore so zásadami uvedenými v tomto kódexe, a to ani poukazovaním na nevyhnutnú poslušnosť či lojalitu,
  8. nepripustia, aby došlo ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z ich postavenia na EU v Bratislave a s ním súvisiacej činnosti a ich súkromných záujmov,
  9. preukazujú vysoký stupeň spolupatričnosti k EU v Bratislave a aktívne sa zúčastňujú univerzitného života,
  10. ochraňujú záujmy EU v Bratislave a konajú v jej prospech, sú tolerantní, solidárni, slušní,
  11. venujú sa činnosti vykonávanej na EU v Bratislave s plným pracovným a osobným nasadením,
  12. podporujú správanie zamerané na rozvoj priaznivej a priateľskej organizačnej klímy v pracovnom prostredí,
  13. rešpektujú základné práva a slobody všetkých ostatných zamestnancov a študentov bez ohľadu na ich pracovné a funkčné zaradenie, obhajujú slobodu myslenia, vyjadrovania, výmeny názorov a informácií,
  14. sú si vedomí zodpovednosti za svoju prácu, sú otvorení voči rôznym vedeckým názorom, pristupujú k svojim povinnostiam čestne a zodpovedne, dodržiavajú predpisy a inštitucionálne nariadenia,
  15. považujú pedagogickú a vedeckú prácu a každú inú tvorivú prácu za integrálny príspevok k rozvoju ľudského poznania, kultúry, inovácií a všeobecnému úžitku a obhajujú ju proti nespravodlivému spochybňovaniu alebo zneužívaniu, výsledky získané na EU v Bratislave chránia pred zneužitím a neposkytnú ich tretím osobám bez náležitej ochrany duševného ako aj hmotného vlastníctva,
  16. odmietajú prejavy plagiátorstva a neetických vedeckých praktík,
  17. podporujú antikorupčné správanie, nežiadajú a neprijímajú od iných osôb materiálne ani iné výhody v súvislosti s výkonom svojej práce; odmietajú dary od študenta, jeho rodičov či iných osôb, odmietajú intervencie v prospech študenta,
  18. zodpovedne reprezentujú EU v Bratislave na verejnosti, dbajú o dobré meno EU v Bratislave predovšetkým tým, že ho nezneužívajú vo svoj osobný prospech,
  19. odmietajú úmyselné škodenie inému kolegovi alebo inému pracovisku, šírenie nepravdivých informácií, ohováranie, osočovanie a ďalšie neetické formy bossingu, mobingu na pracovisku,
  20. zdržiavajú sa akýchkoľvek foriem sexuálneho obťažovania iných kolegov alebo študentov,
  21. nezneužívajú zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky na účely vlastného obohacovania ani na poškodzovanie verejného záujmu a záujmu EU v Bratislave, zodpovedne pristupujú k efektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov z verejných a iných zdrojov,
  22. ak majú oficiálny prístup k dôverným informáciám, informácie poskytujú iba v súlade so zákonom a organizačnými normami EU v Bratislave,
  23. ohľaduplne využívajú vo svojej práci majetok EU v Bratislave a podľa svojich možností ho chránia pred zneužitím či poškodením, pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami nepoužívajú nelegálny softvér a dodržujú pravidlá pre prácu v univerzitnej počítačovej sieti, výskumnú infraštruktúru nepoužívajú na iný účel ako je tvorivá činnosť vykonávaná v rámci pracovnoprávnych vzťahov s 
   EU v Bratislave, presadzujú zodpovedné správanie orientované na šetrenie pri hospodárení s dostupným vybavením a majetkom univerzity, na úsporu energií a recykláciu odpadov,
  24. realizujú starostlivý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu a podporujú trvaloudržateľný rozvoj EU v Bratislave vzhľadom na environmentálnu dimenziu každej svojej činnosti, zabezpečujú environmentálnu udržateľnosť a zlučiteľnosť všetkých činností univerzity s potrebou chrániť verejné prostriedky a zdroje.

 

Článok 4

Zásady etického správania vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti

 1. Zamestnanec EU v Bratislave (v závislosti od svojho pracovného zaradenia):
  1. snaží sa o vytváranie kolegiálnych a korektných vzťahov, nezosmiešňuje kolegov pred študentmi a nevyjadruje sa k ich osobe, k ich spôsobom a metódam vzdelávania, neuplatňuje postoj falošnej kolegiality,
  2. pri riešení pracovných a vedeckých grantových úloh prejavuje ochotu konzultovať, spolupracovať,
  3. vystupuje proti neetickému a nevhodnému použitiu vedeckých poznatkov,
  4. zachováva objektívny postoj k vlastným poznatkom a výsledkom, ako aj k výsledkom svojich spolupracovníkov, je prístupný diskusii a vecným argumentom,
  5. odmieta používanie nevedeckých prístupov, rasistických, nacionalistických a ideologických hľadísk, korektne používa politické a náboženské hľadisko vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a inej tvorivej práci,
  6. so študentmi jedná vždy na základe objektívneho, korektného a náročného hodnotenia ich schopností, vedomostí, úsilia a ostatných osobnostných charakteristík tak, aby bola zachovaná ich dôstojnosť,
  7. pri klasifikácii študijných výsledkov koná nestranne a objektívne,
  8. komunikuje so študentmi korektným spôsobom, neuchyľuje sa k ich podceňovaniu, ponižovaniu a akémukoľvek znevažovaniu,
  9. nevyžaduje od študentov činnosti, ktoré patria k jeho vlastným povinnostiam a nekladie na nich neprimerané požiadavky,
  10. je pre študentov príkladom, odovzdáva im svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti a svedomite dodržiava pravidlá určené pre organizáciu výučby,
  11. u svojich študentov rozvíja nezávislé, kritické myslenie a zodpovedný prístup k práci, rešpektuje ich právo na slobodné vyjadrenie názorov,
  12. zameriava svoju činnosť na rozširovanie hraníc ľudského poznania, rozvoj hodnôt a vzdelanosti,
  13. pri získavaní, výbere a hodnotení údajov vychádza zo všeobecných zásad (článok 3) pri rešpektovaní špecifík svojho odboru,
  14. zamestnanec – výskumný pracovník – vníma a uskutočňuje vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť ako prostriedok k zvyšovaniu úrovne poznania spoločnosti ako celku a ako prostriedok k aktívnemu sebavzdelávaniu, ktorý vedie k skvalitneniu výučby študentov a mladých vedeckých pracovníkov; pri výkone vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti sa riadi predovšetkým Európskym kódexom správania sa v záujme zachovania integrity vedeckého výskumu,
  15. pri zverejňovaní poznatkov a výsledkov výskumu alebo vedeckovýskumnej činnosti zodpovedá za ich overiteľnosť a neskreslene ich interpretuje, zabezpečuje, aby jeho vlastný výskum bol originálny, objektívne uznáva prínos iných, vždy vo svojich prácach korektne a presne cituje a odkazuje na relevantné zdroje,
  16. pripravuje posudky, recenzie alebo iné hodnotenia osobne, nezávisle a pozorne, nepodlieha vonkajším tlakom a dodržuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia pokyny zadávateľa a vlastný úsudok založený na vlastných odborných znalostiach, vytvára predpoklady pre objektívny priebeh recenzného konania,
  17. rešpektuje a chráni duševné vlastníctvo autorov posudzovaných rukopisov, návrhov projektov alebo správ, rešpektuje dôvernosť informácií súvisiacich s jeho hodnotiteľskou a expertnou činnosťou, ako hodnotiteľ nepredlžuje zámerne recenzné konanie za účelom dosiahnutia vlastných výhod či výhod pre tretie osoby,
  18. nepublikuje eticky pochybným spôsobom a nevyužíva eticky pochybné publikačné platformy,
  19. zodpovedá za svoj výskum v plnom rozsahu, a to najmä za jeho kvalitu a hodnovernosť, zodpovedá za výber primeraných pracovných postupov a metód,
  20. aktívne pracuje na popularizácii vedy a výskumu, považuje za samozrejmé sprístupniť výsledky svojej výskumnej činnosti na úrovni a za podmienok obvyklých pre vedný odbor, v ktorom pôsobí.

 

Článok 5

Zásady etického správania študentov

 1. Študent EU v Bratislave:
  1. má právo na vlastný názor, ktorý neobmedzuje dôstojnosť a humanitu, právo na úctu, rešpekt a korektný dialóg zo strany zamestnancov EU v Bratislave, ako aj zo strany ostatných členov študentskej komunity,
  2. zachováva slušnosť, úctu a rešpekt k názorom zamestnancov EU v Bratislave a ostatných členov študentskej komunity,
  3. aktívne vystupuje proti všetkým prejavom extrémizmu, rasizmu, diskriminácii, náboženskej intolerancii, sociálnej neznášanlivosti, znevažovaniu sexuálnej orientácie, odmieta všetko, čo môže urážať ľudskú dôstojnosť,
  4. je zodpovedný za svoje konanie na akademickej pôde i na verejnosti, za svoj študijný výkon a výsledky, za správanie voči zamestnancom EU v Bratislave, za vzťah k majetku EU v Bratislave,
  5. koná na verejnosti reprezentatívne, neznevažuje dobré meno zamestnancov EU v Bratislave a členov študentskej komunity, nespráva sa v rozpore s dobrými mravmi,
  6. podporuje študentskú integritu, vystupuje proti neetickým praktikám,
  7. vyvaruje sa neetického správania, nekorektného prístupu pri štúdiu a praktík, ktoré znevažujú akademické prostredie, štúdium a dobré vzťahy medzi zamestnancami a študentmi, vyvaruje sa plagiátorstva, podvodov, podplácania alebo pokusu o podplácanie vyučujúcich, manipulácie a falšovania informácií s cieľom získania výhod,
  8. šíri nové vedecké poznatky a sám ich vyžaduje,
  9. vzdelávacieho procesu, ako aj skúšok sa zúčastňuje v čistom a primeranom oblečení.

 

Článok 6

Etická komisia

 1. Na posúdenie a prerokovanie prípadov porušenia tohto kódexu sa ustanovuje Etická komisia EU v Bratislave (ďalej len „Etická komisia“).
 2. Etická komisia je nezávislým expertným a konzultačným orgánom rektora
  EU v Bratislave. Zloženie Etickej komisie, ako aj postup jej činnosti, určuje Rokovací poriadok Etickej komisie EU v Bratislave, ktorý je prílohou tohto kódexu.
 3. Podnet na porušenie zásad tohto kódexu môže podať zamestnanec a študent
  EU v Bratislave (ďalej len „oznamovateľ“) priamo rektorovi EU v Bratislave a to písomnou formou. Podnet na porušenie zásad musí byť adresný a konkrétny, t. j. musí obsahovať meno osoby, ktorá porušila etické zásady, opis porušenia etických zásad, ako aj meno oznamovateľa. Podnet musí byť podpísaný oznamovateľom s uvedením, či chce oznamovateľ zostať v anonymite. Inštitút anonymity musí byť rešpektovaný. Anonymné podnety na porušenie zásad tohto kódexu nebudú zohľadňované.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave bol prerokovaný v Kolégiu rektora EU v Bratislave dňa 21. marca 2018.
 2. Tento Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým senátom EU v Bratislave dňa 12. apríla 2018.
 3. Etický kódex Ekonomickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom EU v Bratislave.
 4. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Etického kódexu stráca platnosť a účinnosť Interná smernica č. 9/2014 Etický kódex vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 1. 12. 2014.

 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
predseda Akademického senátu
Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Rokovací poriadok Etickej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(príloha k Etickému kódexu Ekonomickej univerzity v Bratislave)

 

Článok 1

Základné ustanovenia 

 1. Rokovací poriadok Etickej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „rokovací poriadok Etickej komisie“) upravuje podrobnosti o zložení a spôsobe rokovania Etickej komisie.
 2. Predmetom činnosti Etickej komisie je posudzovanie možného porušenia Etického kódexu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „kódex“).
 3. Etická komisia je vo svojom postavení a rokovaní autonómna.
 4. Etická komisia môže navrhovať rektorovi EU v Bratislave možné podnety na zdokonalenie obsahu kódexu.
 5. Etická komisia podáva raz ročne správu o činnosti rektorovi EU v Bratislave.
 6. Činnosť komisie nie je právne záväzná, chápe sa ako činnosť, ktorá napomáha objasňovanie situácie tak, aby sa predchádzalo neetickému správaniu.

 

Článok 2

Zloženie Etickej komisie

 1. Etická komisia má 9 členov.
 2. Návrhy na členov Etickej komisie sa predkladajú rektorovi EU v Bratislave.
 3. Členov Etickej komisie vymenúva a odvoláva rektor EU v Bratislave.
 4. Kolégium dekana každej fakulty navrhuje po jednom členovi Etickej komisie z radov pedagogických zamestnancov, jedného člena Etickej komisie z radov nepedagogických zamestnancov navrhuje Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na EU v Bratislave a jedného člena Etickej komisie navrhuje študentská časť Akademického senátu EU v Bratislave z radov študentov.
 5. Členovia Etickej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu a podpredsedu Etickej komisie.
 6. Predseda Etickej komisie plní najmä tieto úlohy:
  1. zvoláva a riadi zasadnutie Etickej komisie,
  2. koordinuje činnosť Etickej komisie v období medzi jej zasadnutiami (najmä metódou per rollam),
  3. v spolupráci s tajomníkom Etickej komisie pripravuje program zasadnutí Etickej komisie,
  4. zodpovedá za dodržiavanie rokovacieho poriadku Etickej komisie,
  5. dohliada na dodržiavanie zásad objektivity, transparentnosti a dôvernosti[1],
  6. komunikuje a koordinuje aktivity s organizáciami a asociáciami, v ktorých je Ekonomická univerzita v Bratislave členom a je ním zastúpená.
 7. Podpredseda Etickej komisie zastupuje jej predsedu v plnom rozsahu v jeho neprítomnosti alebo v prípade, ak je predseda Etickej komisie v konflikte záujmov v prerokúvaných otázkach.
 8. Členstvo v Etickej komisii je nezlučiteľné s funkciou rektora EU v Bratislave a dekana fakulty, tajomníka fakulty a kvestora.
 9. Funkčné obdobie Etickej komisie je 4 roky a začína plynúť dňom uvedeným vo vymenovacom dekréte.
 10. Členstvo v Etickej komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným vzdaním sa členstva, odvolaním člena rektorom EU Bratislave, odsúdením za úmyselný trestný čin, skončením pracovného pomeru, resp. skončením štúdia na EU Bratislave alebo smrťou.
 11. Podmienkou členstva v Etickej komisii je:
  1. písomný súhlas navrhovanej osoby s vymenovaním za člena Etickej komisie,
  2. písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v Etickej komisii,
  3. písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru[2] súvisiacich s členstvom v Etickej komisii, alebo s prácou zamestnanca zabezpečujúceho administratívnu agendu Etickej komisie, alebo s prácou odborného poradcu, prizvaného na rokovanie Etickej komisie podľa prerokovaného podnetu,
  4. písomný záväzok oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by viedli ku konfliktu záujmov vo vzťahu k členstvu v Etickej komisii alebo vo vzťahu ku konkrétnemu podnetu prerokúvanému Etickou komisiou rektorovi EU v Bratislave.
  5. Administratívnu agendu Etickej komisie zabezpečuje tajomník Etickej komisie - zamestnanec Rektorátu EU v Bratislave poverený rektorom EU v Bratislave.
  6. Na zamestnanca zabezpečujúceho agendu Etickej komisie a na odborných poradcov prizvaných na rokovanie Etickej komisie podľa článku 3 bod 3 sa vzťahuje ustanovenie bodu 9 písm. c) tohto článku.

 

Článok 3

Spôsob práce Etickej komisie 

 1. Etická komisia zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát v kalendárnom roku.
 2. Zasadnutie Etickej komisie zvoláva a riadi predseda Etickej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda Etickej komisie.
 3. Na rokovanie Etickej komisie môžu byť prizvané zúčastnené osoby alebo aj odborní poradcovia.
 4. Etická komisia realizuje činnosti koncepčno-preventívneho charakteru a činnosti návrhovo-sankčného charakteru.
 5. Medzi činnosti koncepčno-preventívneho charakteru patrí najmä:
  1. vypracovanie a participácia na realizácii Plánu udržateľného rozvoja EU v Bratislave,
  2. vypracovanie a prezentácia správy „Sustainable Conduct Report" pre UN Global Compact,
  3. príprava, implementácia a realizácia ISO 37001,
  4. vypracovanie katalógu aktivít inkluzívno-diverzitného charakteru vyplývajúceho z Charty diverzity,
  5. participácia na príprave a realizácii aktivity „Naše mesto“,
  6. poradenská a konzultačná činnosť zameraná na plnenie Etického kódexu,
  7. pravidelné vypracovanie katalógu aktivít Etickej komisie vyplývajúceho z prepojenia sa k „Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku“,
  8. participácia na pripomienkovom konaní dokumentov a predpisov EU v Bratislave (v prípade potreby a požiadavky vedenia EU v Bratislave),
  9. participácia na ďalších aktivitách a projektoch EU v Bratislave (najmä na priebehu akreditačného procesu, na realizácii Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, na projekte „EUBA na ceste k HR Award", na projekte European Ethics Bowl a pod.).
 6. Medzi činnosti návrhovo-sankčného charakteru patrí prerokúvanie podaní a podnetov zamestnancov a študentov EU v Bratislave, ktoré súvisia s porušením kódexu.
 7. V prípade, že podnet na porušenie zásad kódexu bude mať charakter sťažnosti, postupuje sa podľa platných interných predpisov EU v Bratislave súvisiacich s podávaním, preverovaním a evidovaním podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takýto podnet neprerokúva Etická komisia.
 8. Porušenie zásad tohto kódexu v prípade študentov EU v Bratislave rieši Etická komisia, pokiaľ porušenie zásad tohto kódexu nie je považované za disciplinárny priestupok a nie je v kompetencii Disciplinárnej komisie príslušnej fakulty EU v Bratislave.
 9. Podnet na porušenie zásad kódexu je potrebné podať písomnou formou na adresu Etickej komisie, zverejnenej na webovom sídle EU v Bratislave poštou alebo prostredníctvom podateľne EU v Bratislave.
 10. Každý podnet na porušenie zásad tohto kódexu je zaevidovaný v knihe podnetov, ktorá je uložená na sekretariáte rektora EU v Bratislave.
 11. Podania posúdi Etická komisia najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia predsedovi Etickej komisie a rozhodne, či sa nimi bude naďalej zaoberať.
 12. Tajomník Etickej komisie zabezpečujúci administratívnu agendu Etickej komisie vyhotovuje záznam z rokovania Etickej komisie.
 13. Etická komisia podáva správu o svojej činnosti rektorovi EU v Bratislave raz ročne vždy do 31. januára bežného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
 14. Etická komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutia, resp. stanoviská Etickej komisie sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 15. Rokovanie Etickej komisie je neverejné.
 16. Rokovania, prerokúvané materiály a zápisy spojené s činnosťou Etickej komisie sú dôverné.
 17. Etická komisia posúdi podnet s hodnotením: neporušenie, mierne porušenie alebo závažné porušenie kódexu.
 18. Predseda Etickej komisie informuje dotknuté osoby o výsledkoch rokovania do dvoch týždňov od prerokovania podnetu.
 19. Etická komisia odmietne prerokovanie podnetov, ktoré majú vulgárny, neadresný a ideologický charakter, urážajú dôstojnosť človeka alebo diskreditujú EU v Bratislave a jej subjekty.
 20. Etická komisia môže požadovať od osôb, ktoré sa previnili voči kódexu, aby sa verejne alebo osobne ospravedlnili v prítomnosti aspoň jedného člena Etickej komisie. Tento akt bude zaznamenaný ako prejav uznania pochybenia, forma zmierenia a tiež ako ochota riešiť problém etickou cestou. Tento akt bude uvedený v zápise Etickej komisie, ako aj v ročnej správe Etickej komisie.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Na prerokovanie podnetu voči členovi Etickej komisie vymenúva rektor EU v Bratislave na čas prerokovania náhradného člena Etickej komisie na návrh fakulty, ktorej zamestnancom je dotknutý člen Etickej komisie, resp. na návrh ZO OZPŠaV na EU v Bratislave, resp. na návrh študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave.
 2. Ak je prerokúvaný podnet voči predsedovi Etickej komisie, vymenúva rektor EU v Bratislave na čas prerokovania iného predsedu Etickej komisie z členov Etickej komisie a na čas prerokovania vymenuje ďalšieho člena Etickej komisie na návrh fakulty, ktorej zamestnancom je dotknutý predseda Etickej komisie, resp. na návrh ZO OZPŠaV na EU v Bratislave, resp. na návrh študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave.

 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc
predsedníčka Akademického senátu
Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor
Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Zoznam členov etickej komisie

Predseda etickej komisie

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. - FPM

 

Členovia etickej komisie

 1. prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. - NHF
 2. doc. Ing. Zuzana Francová, PhD. - OF
 3. doc. Ing. Marian Reiff, PhD. - FHI
 4. doc. Ing. Eva Jančíková, PhD. - FMV
 5. PhDr. Roman Kvapil, PhD. - FAJ
 6. doc. PhDr. Ing. Robert Verner, PhD., MBA - PHF
 7. doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD. - Rada ZO OZ PŠaV
 8. Bc. Radovan Kopál - ŠP EU

 

Kontakt: eticka.komisia@euba.sk

 

 

[1] Dôvernosť – ochrana všetkých informácií získaných z členstva v Etickej komisii, alebo v priebehu práce zamestnanca zabezpečujúceho administratívnu agendu Etickej komisie, alebo odborného poradcu, prizvaného na rokovanie Etickej komisie podľa prerokovaného podnetu,  s výnimkou prípadov udelenia súhlasu s prelomením mlčanlivosti.

[2] Skutočnosti dôverného charakteru – tvorené obsahom podnetu a poradenská a konzultačná činnosť zameraná na plnenie Etického kódexu