Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka výučbu cca 100 individuálnych predmetov v cudzích jazykoch. Predmety sú určené  pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia na EU v Bratislave aj pre zahraničných študentov, najmä tých, ktorí prichádzajú na krátkodobé jednosemestrálne príp. dvojsemestrálne študijné pobyty v rámci programu Erasmus; ojedinele sa na výučbe predmetov v cudzích jazykoch zúčastňujú aj zahraniční študenti z tretích krajín (najmä prostredníctvom Národného štipendijného programu). 

Študenti EU v Bratislave si odborné predmety vyučované v cudzích jazykoch zapisujúspôsobom obvyklým pre zápis predmetov - cez portál AIS.

Bližšie informácie ohľadne zápisu, výberu predmetov a pod. študentom poskytujú študijné oddelenia príslušných fakúlt.

 

Zoznam odborných predmetov v cudzích jazykoch na EU v Bratislave

Fakulty

  • FNE - The Faculty of National Economy
  • FC - The Faculty of Commerce
  • FEI - The Faculty of Economics Informatics
  • FBM - The Faculty of Business Management
  • FIR - The Faculty of International Relations
  • FAL - The Faculty of Applied Languages
  • IPI - The International Programmes Institute
  • CNAS - The Center for North American Studies

 

Zimný semester 2017/2018

Anglický jazyk

Title of Course in LanguageTitle of Course in Slovak LanguageFacultyTeaching HoursCreditsLevelFree limitTeacher
Analysis and prognosis in finance Analýza a prognóza vo financiách FNE 2/2 6 II 21 Ing. Martin Alexy, PhD., Mgr. Marek Káčer, PhD.
Economic Policy Hospodárska politika FNE 2/2 5 I 31 Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Martin Hudcovský, PhD.
Empirical Ekonomic Research Empirický ekonomický výskum FNE 2/2 5 I.,II. 15 Ing. Andrea Valachová, PhD.
Human Resources and Personnel Management Ľudské zdroje a personálny manažment FNE 2/2 5 I 0 doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.
Advanced Informatics Informatika III FNE 0/2 3 I 0 Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.
International Finance I Medzinárodné financie I FNE 2/2 6 II 17 Ing. Mária Širáňová, PhD.
International financial centers Medzinárodné finančné centrá FNE 2/0 3 II 21 doc. Ing. Jana Kotlebová, Phd.
International Taxation Medzinárodné zdaňovanie FNE 2/2 6 II 89 doc.Ing.Mgr. Jana Kubicová, PhD.,MBA
Microeconomics 2 Mikroekonómia 2 FNE 2/2 5 II 24 Ing. Matej Valach, PhD.
Operations of commercial banks Operácie komerčných bánk FNE 2/2 6 II 14 Horvátová/Zelenková
Principles of Economics 1 Ekonomická teória 1 FNE 2/2 5 I 20 prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD.
Public Finance I Verejné financie I. FNE 2/2 6 I 16 doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Public Finance II Verejné financie II FNE 2/0 3 II 6 doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Risk Management and Insurance Riadenie rizík a poistenie FNE 2/2 6 I 90 Ing. Z. Brokešová, PhD., Ing. T. Ondruška, PhD.
Basic of Law Základy práva FC 2/2 5 I 0 JUDr. M. Winkler
Distribution systems and logistic Distribučné systémy a logistika FC 2/2 5 I 12 doc. Ing. Milan Oreský, PhD., Ing. Róbert Rehák, PhD.
E-commerce E-commerce FC 2/2 5 II 0 Ing. Jamal Hasan, PhD.
International Business Medzinárodný obchod FC 2/2 5 I 0 Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
International Marketing Medzinárodný marketing FC 2/2 5 I 0 Ing. Simona Škorvagová,PhD., Ing. Lucia Ďuranová, PhD.
Marketing management of International Events Marketingový manažment medzinárodných podujatí FC 0/2 3 II 0 prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
Product and Quality Produkt a kvalita FC 2/2 5 I 4 Ing. Rastislav Strhan, PhD.
Product Management Produktové manažérstvo FC 2/2 5 II 36 Ing. Rastislav Strhan, PhD.
Accounting Účtovníctvo FEI 2/2 5 I 13 Ing. Daša Mokošová, PhD.
Financial Accounting Finančné účtovníctvo FEI 2/0 3 II 16 prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
International Accounting Medzinárodné účtovníctvo FEI 2/2 6 II 6 Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
Business Ethics Etika podnikania FBM 2/2 6 II 23 doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Business information system Informačný systém podniku FBM 2/2 6 II 18 Ing. Róbert Hanák, PhD.
Communication in management Komunikácia v manažmente FBM 2/2 6 II 4 Farah Imani, PhD., MBA
Control Kontrolovanie FBM 2/2 6 II 7 doc. Ing. Juraj Mišún, PhD.
Corporate Finance Podnikové financie FBM 2/2 5 I 18 Ing. Simona Kosztanko, PhD.
Cost Controlling Nákladový controling FBM 2/2 5 I 4 Ing. Peter Štetka, PhD.
Economic Apolications in MS Office Ekonomické aplikácie v MS Office FBM 2/2 3 I 11 Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
Enterprise and Enterpreneurship Podnik a podnikanie FBM 2/2 6 I 0 Ing. Denisa Gajdová, PhD.
Financial analysis and financial planning Finančná analýza a finančné plánovanie FBM 2/2 6 II 11 Ing. Miroslav Kmeťko, PhD.
Financial management Finančný manažment FBM 2/2 6 II 1 Ing. Miroslav Kmeťko, PhD.
Informatics I. Informatika I. FBM 2/2 6 I 3 Ing. Michal Zelina, PhD., ACCA
Intercultural management Interkulturálny manažment FBM 2/2 6 II 0 Ing. Natália Tarišková, PhD.
International management and international business Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie FBM 2/2 6 II 1 Ing. Katarína Procházková, PhD.
Leadership Vodcovstvo FBM 2/2 6 II 0 Ing. Ivana Ljudvigová, PhD., Ing. Katarína Procházková, PhD.
Management Manažment FBM 2/2 5 I 6 doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
Organizing Organizovanie FBM 2/2 6 II 4 Ing. Zuzana Skorková, PhD.
Production  Management Manažment výroby FBM 2/2 6 I 12 Ing. Brigita Bórová, PhD., Ing. Klaudia Gubová, PhD.
Psychology Psychológia FBM 2/0 6 I 6 Ing. Natália Matkovčíková, PhD.
Strategic Management Strategický manažment FBM 2/2 6 II 0 prof. Štefan Slávik, Farah Imani,PhD., MBA
Banking in European Union Bankovníctvo v Európskej únii FIR 0/2 2   9 Ing. Eva Jančíková, PhD.
International Criminal Justice Medzinárodné trestné súdnictvo FIR 0/2 2 II 13 JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD.
International Financial Institutions Medzinárodné finančné inštitúcie FIR 0/2 2 II 15 Ing. Eva Jančíková, PhD.
International Trade Medzinárodný obchod FIR 0/2 2   2 doc. Ing. Martin Grešš, PhD.
100 Years of US Economy 100 rokov ekonomiky USA očami IBM CNAS 0/2 3 I.,II. 3 Ing. Roman Ondruš - expert IBM
American Business Culture and Ethics Americká obchodná kultúra a etika CNAS 0/2 3 I.,II. 0 experti členských spoločností Americke obchodnej komory na Slovensku
Human Resources in American Practice Ľudské zdroje v americkej praxi CNAS 0/2 3 I.,II. 5 experti členských spoločností Americke obchodnej komory na Slovensku
Interpersonal Managerial Skills: Lenovo Case Studies Manažment medziľudských zručností: prípradové šúdie Lenovo CNAS 0/2 3 I.,II. 10 Maxim Strashun, MA, Ing. Andrej Benovič - ešperti spoločnosti Lenovo
The Leadership Challenges Výzva líderstva CNAS 2/0 3 I.,II. 5 experti členských spoločností Americke obchodnej komory na Slovensku, Owen Fernandes, B.Tech., MA
Corporate Responsibility in Practice Zodpovedné podnikanie v praxi IRI 2/0 6 I 18 doc.Ing.Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Diplomacy in Practice Diplomacia v praxi IRI 2/0 3 I,II 44 doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

Nemecký jazyk

Title of Course in LanguageTitle of Course in Slovak LanguageFacultyTeaching HoursCreditsLevelFree limitTeacher
Finanzen und Währung Financie a mena FNE 2/0 6 I 38 prof. Ing. Oto Sobek, CSc.
Internationales marketing Medzinárodný marketing FC 2/2 5 II 4 doc. Ing. Luboš Pavelka, PhD., RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

Francúzsky jazyk

Title of Course in LanguageTitle of Course in Slovak LanguageFacultyTeaching HoursCreditsLevelFree limitTeacher
Économie générale 1 Ekonomická teória 1 FNE 2/2 5 I 23 prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
Achat et vente Nákup a predaj FC 2/2 6 II 17 prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD.
Analyse de marketing Marketingové analýzy FC 0/2 6 II 17 doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
Communication marketing Marketingová komunikácia FC 2/2 3 II 15 Ing. Lukáš Zendulka
Comportement du consommateur Spotrebiteľské správanie FC 2/0 3 II 19 prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD.
Management de la distribution Distribučný manažment FC 2/2 6 II 18 prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD.
Management de la firme commerciale Manažment obchodnej firmy FC 2/2 5 II 19 Ing. Zuzana Okasová
Management des achats Manažment nákupu FC 2/2 6 II 17 prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD.
Marketing Management Marketingový manažment FC 2/0 3 II 19 doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
Organisation de la vente Organizácia predaja FC 2/2 5 II 19 Ing. Zuzana Okasová
Outils informatiques au service de la relation client Nástroje informatiky v službách vzťahov so zákazníkom FC 0/2 3 II 19 Ing. Zuzana Okasová
Vente active Aktívny predaj FC 0/4 3 II 19 Ing. Rudolf Kucharčík,PhD., Ing. Andrej Přívara, PhD.
Vente direct et vente indirect Priamy a nepriamy predaj FC 2/0 3 II 19 Ing. Patrícia Kupkovičová
Le Marché de l´Union Européenne Trh Európskej únie FIR 2/0 3 II 88 Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Relations économiques internationales Medzinárodné hospodárske vzťahy FIR 2/0 2 I, II 24 Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.