Volebná komisia pre doplňujúce voľby delegátov Ekonomickej univerzity v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) týmto v súlade so Zásadami volieb vyhlasuje doplňujúce voľby do ŠRVŠ a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb.

Voľby sa vyhlasujú na 4 neobsadené miesta študentských zástupcov v ŠRVŠ.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia

online formou dňa 24.11.2021 v čase od 12:30 do 13:30, v prostredí MS Teams.

 

Návrh kandidátov môžu podávať všetci študenti akademickej obce, ktorá kandidáta nominuje do 19.11.2021 do 12:30 formou zaslania emailu z oficiálnej univerzitnej adresy (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu) všetkým členom volebnej komisie.

Návrh kandidátov obsahuje:

- meno a priezvisko navrhovaného kandidáta

- emailová adresa kandidáta

- telefonický kontakt

 

Navrhnutý kandidát zašle potvrdenie prijatia kandidatúry predsedovi volebnej komisie mailom z oficiálnej univerzitnej adresy do 23.11.2021 do 12:30 hod. (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu). Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr 22.11.2021.

Členovia študentskej časti akademickej obce EU v Bratislave volia zástupcov spomedzi všetkých navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním.

Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa voľba bude opakovať.

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach NHF EU v Bratislave ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave. Volebná kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek formu volebnej kampane.

 

Členovia volebnej komisie s e-mailovými adresami:

Miroslav Hieu Nguyen Duy – miroslav.nguyenduy@euba.sk

Peter Záborský – peter.zaborsky@euba.sk

Monika Ferenčáková – mferencakova1@student.euba.sk

 

Bratislava, 09. 11. 2021

 

predseda volebnej komisie

Miroslav Hieu Nguyen Duy – miroslav.nguyenduy@euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.