Vážení študenti, v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID-19 by sme Vám radi poskytli praktické usmernenia, ako postupovať pri jednotlivých situáciách týkajúcich sa Vašej zahraničnej mobility. Národná agentúra pre program Erasmus+ vypracovala na základe pokynov Európskej komisie prehľadný návod ako postupovať v prípadoch, keď:

Interný predpis č. 1 - Pravidlá uznania nákladov v spojitosti s COVID-19

Dodatok č. 1 k Internému predpisu č. 1 - Pravidlá uznania nákladov v spojitosti s COVID-19

 

Vážení študenti, v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou ohľadom šírenia vírusu COVID-19 by sme Vám radi poskytli praktické usmernenia, ako postupovať pri jednotlivých situáciách týkajúcich sa Vašej zahraničnej mobility. Národná agentúra pre program Erasmus+ vypracovala na základe pokynov Európskej komisie prehľadný návod ako postupovať v prípadoch, keď:

 

Mal som v pláne sa mobility zúčastniť, ale do zahraničia som nevycestoval

 1. Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, ešte mi nevznikli žiadne náklady.

  1. Kontaktujte michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), andrea.szabova@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž) a tiež zahraničného koordinátora na prijímajúcej univerzite, aby ste zistili, aké sú možnosti odloženia mobility na iný semester v prípade štúdia, resp. stáže na iné obdobie a tiež zmeny mobility z fyzickej na virtuálnu alebo kombinovanú (blended).

  2. Ak ste už mali s EU v Bratislave podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a bol Vám zaslaný grant na Váš bankový účet, ste povinný tento grant v plnej výške vrátiť na účet školy, a to aj v prípade, že sa rozhodnete mobilitu absolvovať virtuálne zo Slovenska. Program Erasmus+ umožňuje čerpať grant len v prípade vycestovania na mobilitu.

  3. Ak ste plánovali ísť na stáž, kontaktujte prijímajúcu inštitúciu a skúste zistiť, či by ste mohli mobilitu realizovať aj neskôr.

  4. Ak ste absolvent a plánovali ste absolventskú stáž, ktorú bolo potrebné zrealizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na vysokej škole, Európska komisia umožnila predĺženie tejto doby až na 18 mesiacov. Kontaktujte v tomto prípade svoju vybranú prijímajúcu inštitúciu a snažte sa termín stáže upraviť tak, aby spĺňal túto podmienku.

 2. Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, vznikli mi náklady.

  1. Ak Vám vznikli náklady súvisiace s ubytovaním, prosím, kontaktujte poskytovateľa ubytovania a žiadajte o možnosť vrátenia financií.

  2. Ak Vám vznikli náklady súvisiace s cestou, obráťte sa na poskytovateľa cesty (letecká spoločnosť, železničný dopravca, autobusový dopravca a pod.) a žiadajte o možnosť vrátenia financií. Európska komisia pripravila interpretáciu práv pasažierov v súvislosti so šírením COVID-19. Viac informácií nájdete tu.

  3. Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na EU v Bratislave (michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž) a predložte:

   • Žiadosť o preplatenie nákladov spojených s Covid-19,
   • doklady potvrdzujúce vzniknuté náklady súvisiace s plánovanou mobilitou (letenku alebo cestovný lístok, ak sa Vám nepodarí cestovný lístok/letenku stornovať vrátane komunikácie s dopravcom;
   • potvrdenie o zaplatení ubytovania, vrátane komunikácie s poskytovateľom, v ktorej tento odmieta vrátiť preddavok;
   • zaplatenie poistenia na plánovanú dobu mobility a pod.).


EU v Bratislave Vám preplatí vzniknuté náklady na základe uznania vyššej moci.

 

Na mobilitu som vycestoval

 1. Na mobilitu som vycestoval a vrátil som sa na Slovensko.

  1. Plánujem pokračovať v štúdiu/stáži dištančnou formou.

   1. Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na EU v Bratislave (michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž), aby vedeli, že ste sa na Slovensko vrátili.

   2. Pokračujte v štúdiu na zahraničnej vysokej škole dištančnou formou, snažte sa úspešne ukončiť všetky predmety uvedené v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies).

   3. V prípade stáže, ak takúto možnosť máte, pracujte formou „homeoffice“ a snažte sa naplniť ciele stáže uvedené v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship).

   4. Ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené, aj za predpokladu, že prebiehalo už na Slovensku. Stážový pobyt: Ak je študentovi umožnené naplniť obsah stáže aj online zo Slovenska, vysoká škola je povinná takúto stáž uznať. Zahraničná vysoká škola/podnik Vám po ukončení mobility vydá Potvrdenie o študijnom pobyte, kde bude samostatne potvrdená dĺžka fyzickej časti mobility a zvlášť virtuálnej. a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records).

   5. Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte, ako keby sa celá mobilita realizovala v zahraničí.

  2. V štúdiu/stáži nebudem môcť pokračovať online formou.

   1. Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na EU v Bratislave (michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž), aby vedeli, že ste sa na Slovensko vrátili.

   2. Koordinátorovi predložte:

    • Žiadosť o preplatenie nákladov spojených s Covid-19 a doklady potvrdzujúce náklady spojené s návratom domov (letenku alebo cestovný lístok).
    • v prípade cesty vlastným autom kontaktuje vopred EU v Bratislave michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž). EU v Bratislave tieto náklady uznáva. K žiadosti o preplatenie nákladov je potrebné doložiť originály potvrdení o zaplatení pohonných hmôt z platobného terminálu.
    • iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine nestrávite, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.

   3. EU v Bratislave Vám uzná minimálne tieto náklady:

    • grant vypočítaný na základe reálneho stráveného obdobia na zahraničnej inštitúcii, ako posledný deň sa uzná deň cesty na Slovensko,
    • reálne náklady na cestu domov, prípadne aj náklady, ktoré vznikli predčasným stornovaním ubytovania.

   4. Mobilita sa bude považovať za ukončenú. Informujte sa na EU v Bratislave u prodekana pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte, ako je možné pokračovať v štúdiu na Slovensku.

   5. Zahraničná vysoká škola/podnik Vám vydá Potvrdenie o študijnom pobyte, kde bude potvrdená dĺžka fyzickej časti mobility.

  3. Prerušil som mobilitu a vrátil som sa domov. V štúdiu/stáži budem pokračovať po skončení reštrikcií.

   1. Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na EU v Bratislave (michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž), aby vedeli, že ste sa na Slovensko vrátili a predložte im doklad o tom, že ste sa s hostiteľskou školou/podnikom dohodli na pokračovaní mobility prezenčnou formou po skončení reštrikcií a štúdium či stáž nepokračuje dištančnou formou.

   2. Erasmus koordinátorovi predložte aj iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine netrávite, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť. Máte tiež nárok na zaplatenie cestovného na Slovensko a naspäť do hostiteľskej krajiny, a to po predložení dokladov potvrdzujúcich vzniknuté náklady (letenku alebo cestovný lístok).

   3. Koordinátor s Vami uzavrie dodatok k zmluve, v ktorom budú upravené dátumy mobility.

   4. Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na Potvrdení o študijnom pobyte ako reálne strávené na zahraničnej vysokej škole/v podniku.

 2. Na mobilitu som vycestoval a ostal som v zahraničí.

  1. Pokračujem v štúdiu/stáži.

   1. Ak vysoká škola/podnik v zahraničí umožňuje študentom pokračovať v štúdiu/stáži online, vysielajúca inštitúcia na Slovensku je povinná takúto mobilitu uznať, ak bola úspešne ukončená.

   2. Zahraničná vysoká škola/podnik Vám po ukončení mobility vydá Potvrdenie o študijnom pobyte, kde bude potvrdená reálna dĺžka mobility  a pri štúdiu aj výpis výsledkov (Transcript of Records).

   3. Mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na Potvrdení o študijnom pobyte, ktoré Vám vystaví hostiteľská škola/podnik.

  2. Nemôžem pokračovať v štúdiu/stáži.

   1. Kontaktujte svojho Erasmus koordinátora na EU v Bratislave (michaela.vrbenska@euba.sk (štúdium), veronika.lipovska@euba.sk (stáž), aby vedeli, že ostávate v zahraničí. Predložte im doklad o okolnostiach, ktoré Vám nedovoľujú študovať online, ani sa vrátiť domov.

   2. Ak hostiteľská škola neposkytuje online štúdium, mobilita sa považuje za ukončenú a hostiteľská škola/podnik Vám vystaví Potvrdenie o študijnom pobyte, kde bude potvrdená reálna dĺžka mobility.

   3. V prípade, že ste ostali v krajine napr. kvôli zrušeným letom alebo iným prekážkam, máte nárok na grant aj počas tohto obdobia.

   4. Ak ide o Vaše vlastné rozhodnutie, mobilita Vám bude uznaná s grantom prináležiacim reálnej dĺžke štúdia podľa certifikátu. Ak Vám bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, ste povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou/konzorciom nedohodnete inak.

 

Prosím pošlite vyplnenú  Žiadosť o preplatenie nákladov spojených s COVID-19 a originál podporných dokumentov (faktúr, cestovných lístkov a pod.) poštou na adresu:

Ing. Michaela Vrbenská (štúdium), Mgr. Veronika Lipovská (stáž)

Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie medzinárodnej mobility
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika

 

Ďalšie usmernenia a inštrukcie budeme postupne zverejňovať, preto prosím sledujte oznamy pre študentov na EU v Bratislave, taktiež náš Instagram účet euba_studyabroad.

 

Odporúčame vám sledovať stránky:

 

V prípade, ak ste nedostali odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať mailom s otázkami ohľadom študijných pobytov na andrea.szabova@euba.sk a michaela.vrbenska@euba.sk alebo vo veci stážových otázok na veronika.lipovska@euba.sk.

 

S pozdravom,

Oddelenie medzinárodnej mobility 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.