Centrum protidrogových a poradenských služieb na EU v Bratislave (ďalej CPaPS na EU) poskytuje preventívno-výchovné, poradenské a odborno-servisné služby v oblasti prevencie drogových a iných závislostí pre študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Sídlo CPaPS na EU je v budove Národohospodárskej fakulty na Katedre pedagogiky – 4. p., blok C, m. č. 4C21 a 4C30. V rámci CPaPS na EU pôsobí aj psychologická poradňa pre študentov (v čase uverejnenom na webe Katedry pedagogiky) v miestnosti 4C28. Psychologickú poradňu vedie PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.

 

Kontakty

NOVÁK, Jaromír, doc. Ing., PhD.

NOVÁK, Jaromír, doc. Ing., PhD.

vedúci katedry, docent

101009 - Katedra pedagogiky Národohospodárska fakulta 4C.21 +421 2 6729 1452 jaromir.novak@euba.sk

vedúci katedry

CHMELÁROVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.

CHMELÁROVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.

odborná asistentka

101009 - Katedra pedagogiky Národohospodárska fakulta 4C.30 +421 2 6729 1409 zuzana.chmelarova@euba.sk

psychologická poradňa - Centrum protidrogových a poradenských služieb