Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti, zastúpené jeho generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva, Ing. Ivanom Makaturom, CRISC, CDPSE, podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania a vedecko výskumných aktivít.

Na podpise memoranda sa za partnerskú stranu Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., dekanka Fakulty podnikového manažmentu doc. Ing. Anita Romanová, PhD., a doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. z Katedry informačného manažmentu.

Partner memoranda Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je štátna príspevková organizácia, zriadená Národným bezpečnostným úradom podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základným poslaním Kompetenčného centra je vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh zriaďovateľa v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb.

Zámerom spoločného memoranda je vytvorenie systému efektívnej spolupráce medzi vedecko - výskumnými pracovníkmi a pedagógmi zameranej na vedecko-výskumnú činnosť, najmä aplikovaného výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a následnej publikačnej činnosti.

Partneri sa tiež dohodli na vzájomnej spolupráci pri  príprave akreditácie študijných programov a vzdelávacích aktivít v oblasti informačnej a  kybernetickej bezpečnosti, s cieľom, zvyšovania povedomia a zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany informácií.  

Cieľom spolupráce Kompetenčného centra a EU BA je vzájomne využiť kapacity ľudských zdrojov a multiplikovať vedecko - výskumné výsledky do teoretickej, pedagogickej ako aj podnikateľskej praxe.

Memorandum deklaruje, že obaja jeho partneri po vzájomnej dohode a s jasne definovanými aktivitami podporia rozvoj vedecko – výskumného a pedagogického procesu na univerzite.

Podpis memoranda je v súlade s misiou Ekonomickej univerzity v Bratislave v akcente na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Memorandum o spolupráci medzi EUBA a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti

Memorandum o spolupráci medzi EUBA a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti

Memorandum o spolupráci medzi EUBA a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti

Memorandum o spolupráci medzi EUBA a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti

Memorandum o spolupráci medzi EUBA a Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti