V termíne od 15. apríla do 19. apríla 2024 zorganizovalo Centrum pre medzinárodné vzťahy na EU v Bratislave prijatie zástupcov reprezentujúcich partnerské vysokoškolské inštitúcie, s ktorými spolupracuje v rámci programu Erasmus+ kľúčová akcia 171.

Predstavitelia z Univerzity v Sarajeve, Štátnej univerzity Ivane Javakhishvili v Tbilisi a Azerbajdžanskej štátnej ekonomickej univerzity (UNEC) absolvovali v rámci učiteľských a zamestnaneckých mobilít množstvo zaujímavých stretnutí na viacerých pracoviskách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas skupinových rokovaní boli komplexne oboznámení najmä s agendou Centra medzinárodných vzťahov. Mobility zo Štátnej univerzity Ivane Javakhishvili v Tbilisi ponúkli prednášky študentom Národohospodárskej fakulty na predmete hospodárska politika.

EU v Bratislave sa vo svojej stratégii internacionalizácie zameriava na spoluprácu s kvalitnými zahraničnými univerzitami, ktoré svojim profilom zodpovedajú náročným medzinárodným akreditačným štandardom. Počas absolvovaných stretnutí bola odprezentovaná vízia v oblasti medzinárodných vzťahov všetkých zastúpených univerzít.

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku dlhodobo medzi univerzity s najväčším podielom zahraničných študentov a zamestnancov na výmennej báze. V akademickom roku 2023/2024 prijala EU v Bratislave z participujúcich univerzít 1 študentku z Univerzity v Sarajeve a 2 študentov zo Štátnej univerzity Ivane Javakhishviliho v Tbilisi. Čo sa týka vysielaných študentov v rámci akademického roku 2024/2025 na štúdium v Gruzínsku vycestuje 1 študent tretieho stupňa štúdia a do Bosny a Herzegoviny rovnako jeden študent EU v Bratislave.

Počas stretnutí odzneli aj prezentácie na tému zimných a letných škôl, ktoré poskytuje EU v Bratislave s cieľom prehĺbenia odborných vedomostí a získania medzinárodných a interkultúrnych skúseností.

Podujatie poskytlo okrem možnosti internacionalizácie zastúpených inštitúcií aj skvelú príležitosť pre nadviazanie nových partnerstiev v rámci Erasmus+ mobilitných programov. Účastníci vyjadrili poďakovanie za poskytnutý plnohodnotný odborný program, rovnako ako za zabezpečenie kultúrneho programu v rozmere prehliadky hlavného mesta a účasti na Winefeste, tradične organizovanom Obchodnou fakultou EU v Bratislave.

 

Prijatie zástupcov z partnerských organizácii mimo EÚ v rámci  KA 171 programu Erasmus+

Prijatie zástupcov z partnerských organizácii mimo EÚ v rámci  KA 171 programu Erasmus+