Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 24. apríla 2024, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. odovzdal dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu novovymenovanej docentke.

Doc. Ing. Kristína Baculáková, PhD., z Fakulty medzinárodných vzťahov, obhájila habilitačnú prácu s názvom „Medzinárodný obchod s hudbou: hudobný priemysel v 21. storočí“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

Novovymenovanej docentke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

doc. Ing. Kristína Baculáková, PhD.

doc. Ing. Kristína Baculáková, PhD.