Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci.

„Dnes podpísané Memorandum otvára priestor na vzájomnú spoluprácu nielen zamestnancov, ale aj študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave so Združením miest a obcí Slovenska v mnohých oblastiach. Ekonomická univerzita v Bratislave disponuje odborným personálom, ktorý je pripravený napĺňať obsah Memoranda, a to najmä v oblasti výskumu, odborného poradenstva pre verejnú správu, či v spoločnej projektovej činnosti. Pre študentov prináša možnosť prepájať teoretickú výučbu s praktickými poznatkami a skúsenosťami z práce verejnej správy s dôrazom na samosprávu“, povedal rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.

Uvedomujeme si potrebu spolupráce akademickej samosprávy s územnou samosprávou. Tiež je potrebné prepojenie teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s aplikačnou praxou a vedomosťami z územnej miestnej samosprávy, ako aj povinnosť vysokých škôl vytvárať študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou,“ ozrejmil po podpise Memoranda o vzájomnej spolupráci v stredu 20. marca 2024 predseda ZMOS Jozef Božik.

Spolupráca bude aj v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov z praxe súvisiacich s činnosťami a pôsobnosťou ZMOS na úseku verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu v oblasti výkonu pôsobnosti: najmä na úseku ekonomických a hospodárskych činností, financií, sociálnych vecí, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, manažmentu, informačných technológií.

Spolupráca sa bude týkať aj oblasti vzdelávania, vedy, inovácií, výskumu, prepájania teórie a praxe, či prípravy absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave na ich poslanie v zmysle poslania Ekonomickej univerzity v Bratislave, v súlade s pôsobnosťou ZMOS a podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

„ZMOS pokračuje v spájaní územných a akademických samospráv s cieľom združovať a generovať platformu interakcie praxe s akademickou erudíciou odbornej spoločnosti,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik.

Ekonomická univerzita v Bratislave a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

Ekonomická univerzita v Bratislave a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

Ekonomická univerzita v Bratislave a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

Ekonomická univerzita v Bratislave a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska