Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na I. a II. stupni štúdia v Bratislave, v Košiciach a v Michalovciach. Podujatia sa uskutoční vo štvrtok 1. februára 2024 v Michalovciach a v piatok 2. februára 2024 v priestoroch univerzity v Bratislave a v Košiciach.

 

1. február 2024 10:00 - 12:00 Podnikovohospodárska fakulta v Michalovciach
2. február 2024 08:30 - 12:00 Ekonomická univerzita v Bratislave
- Národohospodárska fakulta,
- Obchodná fakulta,
- Fakulta hospodárskej informatiky,
- Fakulta podnikového manažmentu,
- Fakulta medzinárodných vzťahov,
- Fakulta aplikovaných jazykov)
2. február 2024 10:00 - 12:00 Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 

EUBA ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské). Univerzita zároveň patrí k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré získali prestížnu medzinárodnú akreditáciu AACSB. Je prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá sa môže takouto akreditáciou pochváliť.

 

A aké ďalšie informácie sa uchádzači dozvedia na Dni otvorených dverí EUBA?

O fakultách

Uchádzači majú možnosť získať informácie o všetkých fakúltách EUBA.

 

O študijných programoch

Univerzita ponúka uchádzačom možnosť štúdia na bakalárskych a inžinierskych študijných programoch ponúkaných v dennej či externej forme, v slovenskom alebo v anglickom jazyku. O všetkých študijných programoch získa uchádzač informácie v zónach fakúlt.

 

O možnostiach štúdia na danej fakulte

7 fakúlt (6 v Bratislave a 1 v Košiciach) sa v rámci svojej zóny budú venovať informáciám o štúdiu na fakulte, informáciám o študijných programoch, ktoré fakulta ponúka, voľnom čase študentov a ďalších zaujímavostiach fakulty.

 

O podávaní prihlášok, prijímacom konaní a poplatkoch

Uchádzači získajú informácie o tom, ako správne podať prihlášku na štúdium, ako prebieha prijímacie konanie na univerzitu, o odporúčanej literatúre pre prijímacie konanie a o možnosti vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov.

 

O študijných programoch v cudzích jazykoch

Na EUBA môžu študenti získať aj dvojitý diplom z partnerských univerzít v 10 študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku, Universityof Coimbra v Portugalsku), ale aj spoločný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave).

 

O tom, ako sa dostať na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt

Študenti EUBA môžu počas štúdia vycestovať na študijný a stážový pobyt, odkiaľ si vždy prinesú zážitky na celý život. Spoznávajú tak nové kultúry a iné mentality. Uchádzači majú možnosť získať informácie aj od študentov, ktorí sa takýchto pobytov zúčastnili. Univerzita patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EUBA zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet. Viac ako 300 bilaterálnych dohôd s univerzitnými inštitúciami etablovanými v 60 štátoch sveta na 5 kontinentoch je zárukou toho, že si uchádzač už ako študent bude mať z čoho vyberať.

 

A mnoho ďalšieho. Uchádzači dostanú odpovede na všetky otázky.

 

dod 2024