Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Do jubilejného 20. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa koná v období od 6. - 12. novembra 2023, sa so svojimi podujatiami zapája aj Ekonomická univerzita v Bratislave prostredníctvom podujatí, ktoré organizujú jednotlivé fakulty.

Zároveň EU v Bratislave organizuje v poradí 8. ročník Danube Conference 2023: Ethics, AI and Higher Education Management, viac informácií na: https://conferences.euba.sk/danubeconference/.

Prehľad podujatí nájdete aj na webovej stránke: https://tyzdenvedy.sk/podujatia/ a v priloženom súbore.