Ekonomická univerzita v Bratislave a spoločnosť JAVYS podpísala memorandum o spolupráci, ktorá sa bude týkať najmä vedecko-výskumnej oblasti a vzdelávacieho procesu. Cieľom spolupráce je tiež kvalifikované a efektívne riešenie úloh vlastného a spoločného záujmu, či spoločensky prospešné aktivity oboch strán.

Na podpise memoranda sa zúčastnil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a.s. Pavol Štuller, MBA., PhD. a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.

„Podpisom memoranda medzi spoločnosťou JAVYS a Ekonomickou univerzitou vytvárame rámec na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti prípravy odborného personálu a rozšírenie aktivít o odbornú podporu Ekonomickej univerzity v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a prípravy nových odborníkov v jadrovej energetike.“ Pavol Štuller – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS a.s.

„Sme presvedčení, že naša univerzita prispeje k riešeniu otázok, ktoré má JAVYS v ekonomickej oblasti tak, aby mohla firma fungovať efektívnejšie a napĺňať svoje projektové zámery. Zároveň je našou víziou v spolupráci s tretím partnerom, univerzitou, ktorá sa zaoberá technickými otázkami, pripraviť v budúcnosti spoločný študijný program, ktorý bude pre JAVYS prospešný najmä v oblasti zamestnanosti.“ Peter Drábik - dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

EUBA podpísala memorandum o spolupráci s JAVYS, a.s.

EUBA podpísala memorandum o spolupráci s JAVYS, a.s.

EUBA podpísala memorandum o spolupráci s JAVYS, a.s.

EUBA podpísala memorandum o spolupráci s JAVYS, a.s.