Minulý týždeň sme sa v prvom diele Letného špeciálu pozreli na to, ako hodnotí uplynulý akademický rok rektor univerzity Ferdinand DAŇO.

Tento týždeň, v druhom diele Letného špeciálu, pod názvom Čo priniesol uplynulý rok na fakultách, dostali priestor dekanky a dekani fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí nám odpovedali na rovnaké otázky.

  1. Ako by ste zhodnotili Vaše pôsobenie na fakulte v poslednom akademickom roku? Nahnevalo Vás niečo alebo Vás niečo milo potešilo a prekvapilo?
  2. Ak by ste mali fakultu opísať jedným slovom, aké slovo by to bolo? Prečo práve Vami uvedené slovo?
  3. Čo by ste chceli v nasledujúcom akademickom roku na fakulte zmeniť alebo zlepšiť? Čo môžu študenti a zamestnanci fakulty očakávať?
  4. Chceli by ste niečo zaželať študentom a zamestnancom Vašej fakulty k letným prázdninám a dovolenkám?

 

Letný špeciál – Čo priniesol uplynulý rok na fakultách?

Dekanky a dekani fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Ako by ste zhodnotili Vaše pôsobenie na fakulte v poslednom akademickom roku? Nahnevalo Vás niečo alebo Vás niečo milo potešilo a prekvapilo?

Erika Pastoráková, dekanka Národohospodárskej fakulty

Erika Pastoráková, dekanka Národohospodárskej fakulty

Každý akademický rok je svojím spôsobom jedinečný a neopakovateľný. Akademický rok 2022/2023 nie je výnimkou. Študentom a učiteľom na Národohospodárskej fakulte priniesol tento akademický rok veľa výziev spolu s množstvom príležitostí. V tomto akademickom roku sme prvýkrát odovzdávali diplomy absolventom novoakreditovaných študijných programov, ktoré sme pred niekoľkými rokmi úspešne akreditovali podľa nových kritérií stanovených SAAVŠ. Naša fakulta veľmi dobre obstála aj v hodnotení VER, ktoré sa v podmienkach vysokých škôl uskutočnilo po prvýkrát a jej cieľom je hodnotiť výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť na vysokých školách v SR. Vždy ma poteší úprimná snaha mojich kolegov pracovať na sebe s cieľom byť lepším učiteľom, mentorom, výskumníkom a výsledky svojej práce využívať v prospech našej fakulty a celej spoločnosti.

 

Peter Drábik, dekan Obchodnej fakulty

Peter Drábik, dekan Obchodnej fakulty

Akademický rok 2022/2023 bol významným z mnohých hľadísk. To čo nás všetkých potešilo bola najmä skutočnosť, že sme sa všetci mohli na fakulte stretnúť a spoločne so študentami prežívať univerzitný život naplno. Bez akýchkoľvek obmedzení. Milo ma prekvapil záujem študentov o fakultné aktivity a ich zanietenosť pre poctivú prácu na vlastnom vzdelávaní. Nesmiem opomenúť, že veľmi potešujúce bolo vidieť značný záujem o štúdium na Obchodnej fakulte z radov čerstvých maturantov. Z môjho pohľadu bolo kľúčové v ostatnom období dôsledne sa pripraviť na národnú akreditáciu a návštevu pracovnej skupiny SAAVŠ. Tomu som venoval podstatnú časť pôsobenia na fakulte. Je to významný a prelomový moment, ktorý na dlhé obdobie môže potvrdiť kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu na Obchodnej fakulte. Veľmi ma potešilo, že všetci učitelia, zamestnanci dekanátu a tiež študenti a partneri z praxe, podali pomocnú ruku a veľmi intenzívne sa zapájali do zmien, ktoré sme realizovali v súvislosti s akreditáciou. Za to im patrí veľké ďakujem. A na záver to nepríjemné, to čo ma nahnevalo. Nielen mňa, ale aj všetkých z akademického prostredia nahnevalo to, akú „dôležitosť“ má školstvo v očiach našich autorít. Je smutné, že sa k nám dostávajú často len sľuby a školstvo už niekoľko desiatok rokov čaká na úprimnú snahu posunúť veci k lepšiemu.

 

Erik Šoltés, dekan Fakulty hospodárskej informatiky

Erik Šoltés, dekan Fakulty hospodárskej informatiky

Aj keď v jednotlivých semestroch tohto akademického roka som pôsobil na rôznych pozíciách (v zimnom semestri ako 1. prodekan a v letnom semestri ako dekan), ide o kontinuálny vývoj, ktorý hodnotím pozitívne. Fakulta úspešne zvládla prechod na študijné programy zosúladené so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, nastavila procesy v zmysle Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, novelizovala všetky vnútorné predpisy a implementovala zmeny vyplývajúce z novely zákona o vysokých školách. V tomto procese bolo určite veľa okamihov, kedy som nebol spokojný. Avšak neuspokojenie sa s aktuálnym stavom a hľadanie spôsobov jeho zlepšenia posúva fakultu vpred. Asi najviac ma potešilo, ale neprekvapilo, že viaceré študijné programy, ktoré poskytuje fakulta, získali profesijné medzinárodne akceptované uznania, ako napr. predĺženie akreditácie ACCA študijného programu účtovníctvo a audítorstvo, akreditácia študijného programu aktuárstvo Slovenskou spoločnosťou aktuárov v zmysle podmienok určených medzinárodnou a európskou aktuárskou asociáciou, zaradenie študijného programu data science v ekonómii do programu SAS Specialization programe. Pozitívnou správou je aj potvrdenie vysokého záujmu zamestnávateľov o absolventov fakulty, ktorý je podľa aktuálneho rebríčka zostaveného portálom profesia.sk najväčší spomedzi všetkých fakúlt ekonomického zamerania.

 

Anita Romanová, dekanka Fakulty podnikového manažmentu

Anita Romanová, dekanka Fakulty podnikového manažmentu

Akademický rok 2022/2023 bol na celej univerzite rokom plným očakávaní a nádejí. Bol to rok, kedy po dlhom čase odlúčenia, sa študenti vrátili do školských lavíc a prežili celý akademický rok v prezenčnej forme. Naplnili sa priestory univerzity, posluchárne a seminárne miestnosti, z čoho sme sa všetci na fakulte tešili. Okrem uvedeného môžem povedať, že tento akademický rok na univerzite bol volebným rokom, rokom volieb rektora a dekanov. Na našej fakulte nastala zmena, tak na mieste dekana, ako aj vo vedení fakulty, či katedier. Z mnohých aktivít realizovaných na fakulte by som v tejto chvíli zdôraznila skôr aktivity strategického charakteru - prípravu vnútorných predpisov, organizačných zmien na fakulte, ako aj prípravu na návštevu pracovnej skupiny SAAVŠ. Od môjho nástupu do funkcie sa snažíme o otvorenú a ústretovú komunikáciu so študentmi a kolegami. Prostredníctvom partnerov fakulty ešte viac prehlbujeme spoluprácu s praxou, ktorú rozširujeme o ponuku odborných stáží pre našich študentov. Snažíme sa študentov vypočuť, zamýšľať sa nad ich námetmi a ponúknuť im odpovede na ich otázky. „Potešilo“ ma, že Fakulta podnikového manažmentu aj v roku 2023 obhájila status „Excelentného výskumného pracoviska“ na základe posúdenia výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celkovo bolo v oblasti spoločenskovedných disciplín hodnotených 76 fakúlt a FPM sa zaradila medzi excelentné pracoviská s ekonomickým zameraním. „Milo ma prekvapila“ a zároveň potešila ochota a nadšenie mladých študentov o ich vlastný sebarozvoj a vzájomnú podporu pri štúdiu, záujem zapájať sa do fakultných aktivít a prinášať nové nápady.

 

Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov

Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov

Končiaci akademický rok bol náročný, avšak priniesol aj množstvo pozitívneho, čo bezpochyby všetkým zamestnancom ale aj študentom fakulty dodávalo potrebnú energiu na jeho zvládnutie. Predovšetkým sme sa po dlhom čase všetci stretli v celom akademickom roku v prezenčnej forme. Študenti rôznych ročníkov sa mohli konečne spoznať, nadviazať skutočné priateľstvá. Vyučujúci zase mali možnosť naživo spoznať všetkých svojich študentov. Fakulte sa podarilo vrátiť sa k osvedčeným formátom, akými sú modelová konferencia, výročná medzinárodná vedecká konferencia v Smoleniciach alebo doktorandská konferencia vo Virte. Spomenúť však musíme aj spoločné akcie so študentmi – za všetky aspoň fakultný deň, movie night alebo fakultný kvíz. Celý akademický rok bol samozrejme poznačený procesom súvisiacim so zosúlaďovaním študijných programov a prípravou na návštevu pracovnej skupiny SAAVŠ. To, čo ma potešilo predovšetkým, bol tímový duch fakulty pri zvládaní všetkých úloh, dobrá nálada aj v tých horších situáciách a samozrejme fakt, že študenti fakulty nesklamali a zvládli náročný akademický rok na výbornú. A či ma niečo nahnevalo? Na pôde univerzity určite nie. Možno len všetci čakáme, že zodpovední konečne pochopia, že slovenské školstvo by sa malo stať ich reálnou, nielen papierovo deklarovanou prioritou. Avšak vlastne asi už ani veľké očakávania v tejto súvislosti nemáme – v konečnom dôsledku tak už zvyčajne nikto nahnevaný nie je – len tak trošku opäť raz sklamaný.

 

Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov

Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov

Potešili ma úspechy našich študentov v medzinárodnej konkurencii. Je úžasné vidieť, ako sa mladí ľudia dokážu presadiť v súťaži so zahraničnými študentmi. Dokáže ma potešiť každá pozvaná prednáška našich pracovníkov na zahraničných vysokých školách. Potešilo ma, že sme mohli pomôcť dvom ukrajinským kolegyniam a s pomocou Plánu obnovy a odolnosti ich integrovať medzi nás. A čím sme žili? Zrejme tak, ako každá slovenská fakulta: zosúlaďovaním nášho študijného programu s akreditačnými štandardmi a prípravou návštevy zástupcov akreditačnej agentúry.

 

Michal Tkáč, dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Michal Tkáč, dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Posledný akademický rok bol z môjho pohľadu ako dekana, ale aj celej fakulty veľmi hektický. Za pochodu sme realizovali zosúlaďovanie našich študijných programov so štandardmi v zmysle požiadaviek SAAVŠ. Keďže na fakulte máme zavedený systém manažérstva kvality SMK v zmysle noriem radu 9000 a univerzita je akreditovaná v zmysle medzinárodnej akreditácie AACSB, museli sme všetky procesy prebiehajúce na fakulte modifikovať so všetkými troma spomínanými štandardmi.

 

Rektor EUBA odovzdal vymenúvacie dekréty novým dekanom

Rektor EUBA odovzdal vymenúvacie dekréty novým dekanom

 

Ak by ste mali fakultu opísať jedným slovom, aké slovo by to bolo? Prečo práve Vami uvedené slovo?

Erika Pastoráková, dekanka Národohospodárskej fakulty

Národohospodársku fakultu vnímam ako lídra v ekonomickom vzdelávaní. Slovo, ktoré vystihuje našu fakultu najlepšie je preto „líderská“. Prejavuje sa to v každej činnosti ktorú vykonávame. Či už ide o kvalitné vzdelávanie, excelentný výskum, medzinárodnú spoluprácu, zodpovednosť smerom k spoločnosti – vždy sa snažíme držať krok s dobou, uskutočňovať smelé rozhodnutia, zastávať svoje miesto a plniť si svoje poslanie ako fakulty s nasadením a odvahou. Našich učiteľov a tiež aj našich študentov to stojí nemálo úsilia, avšak výsledky našej práce, ako aj vnímanie našej fakulty externým prostredím naznačujú, že sme si vybrali správne smerovanie na to byť lídrom v ekonomickom vzdelávaní v domácom i medzinárodnom prostredí.

 

Peter Drábik, dekan Obchodnej fakulty

„Moderná.“ Prečo? Príďte sa pozrieť, príďte sa k nám vzdelávať...

 

Erik Šoltés, dekan Fakulty hospodárskej informatiky

Aj keď je zložité vybrať jedno slovo, ktoré charakterizuje fakultu, tak asi najvýstižnejší je prívlastok „perspektívna“. Tak, ako v iných oblastiach, aj v oblasti ekonómie a manažmentu stále narastá potreba zberu a spracovania dát, získavania včasných a spoľahlivých informácií, potreba vyhodnocovania ekonomických informácií a z neho plynúceho rozhodovania. Dopyt po vedomostiach a zručnostiach, ktorými pedagógovia fakulty disponujú a ktoré vedia odovzdať svojim študentom, je enormný a zdá sa, že sa bude zvyšovať, a to nielen zo strany trhu práce, ale aj zo strany vedeckej komunity. Preto niet pochýb, že FHI je perspektívna fakulta, ako vo vzdelávacej, tak aj vo vedeckovýskumnej oblasti.

 

Anita Romanová, dekanka Fakulty podnikového manažmentu

„Inovatívna.“ Zvolila som toto slovo preto, lebo máme nové vedenie, ktoré sa snaží čeliť novým výzvam, pri ktorých si chce udržať status excelentného pracoviska. Vo vedeckej činnosti sa snažíme zapájať sa do nových projektových výziev, riešiť aktuálne vedecké témy a problémy. V pedagogickej oblasti implementovať moderné vzdelávacie metódy, vo veľkej miere využívať prvky a nástroje digitalizácie, rozširovať vzdelávanie o nové trendy v oblasti informačných technológií. V rámci existujúcich študijných programov pripravujeme uzavretie novej zmluvy o dvojitom diplome. Zároveň sa pedagogickí zamestnanci zaujímajú o nové a inovatívne formy výučby, snažia sa ich postupne po ich osvojení implementovať do vyučovacieho procesu a vo významnej miere internacionalizujú tak vzdelávací proces, ako aj vedeckovýskumnú činnosť. Do fakultného prostredia prinášajú nové poznatky a skúsenosti zo svojich zahraničných pobytov.

 

Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov

„Otvorená.“ A prečo otvorená? Lebo sme na fakulte pripravení reflektovať dobré nápady každého zamestnanca univerzity, fakulty, ale aj každého študenta, absolventa, alebo zástupcu praxe a kolegu z inej akademickej inštitúcie, s ktorým spolupracujeme. Zároveň verím, že všetci na fakulte cítia, že sme otvorení k diskusii o čomkoľvek, čo nám pomôže udržať fakultu medzi tými najúspešnejšími na Slovensku.

 

Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov

„Jedinečná.“ Ponúkame štúdium v dvoch cudzích jazykoch v odbore lingvistika doplnené o interkultúrnu komunikáciu a niekoľko odborných ekonomických predmetov. Vynikajúca kombinácia na to, aby sa absolvent uplatnil na trhu práce bez väčších problémov.

 

Michal Tkáč, dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ak by som mal fakultu opísať troma slovami, určite by to boli slová – tímovosť, odbornosť pedagógov a angažovanosť študentov. Všetky tieto vlastnosti sa potvrdili pri spomínanom zosúlaďovaní procesov fakulty so štandardmi.

 

EUBA - kvalitná, moderná, medzinárodná, spoločensky zodpovedná, výskumná a pripravená na globalizáciuEUBA - kvalitná, moderná, medzinárodná, spoločensky zodpovedná, výskumná a pripravená na globalizáciu 

 

Čo by ste chceli v nasledujúcom akademickom roku na fakulte zmeniť alebo zlepšiť? Čo môžu študenti a zamestnanci fakulty očakávať?

Erika Pastoráková, dekanka Národohospodárskej fakulty

V akademickom roku 2023/2024 bude Národohospodárska fakulta oslavovať 70. výročie svojho založenia. Pre našich študentov a zamestnancov plánujeme pripraviť viaceré sprievodné podujatia zamerané na osobnostný rozvoj a wellbeing. A či chceme na fakulte niečo zmeniť alebo zlepšiť? Určite áno. Prostredie okolo nás sa neustále mení, a preto je potrebné neustále reagovať na nové výzvy. Budeme ďalej pracovať na zlepšení novej formy štátnej skúšky v študijných programoch na fakulte, ktorú sme v tejto forme prvý krát realizovali v akademickom roku 2022/2023. Ide o významný odklon od memorovania smerom k prezentovaniu poznania vzťahov a súvislostí a k schopnosti analytického myslenia. Chceme využiť prostriedky z Plánu obnovy na získanie doktorandov a vyučujúcich zo zahraničia. Veríme, že nám pomôžu ďalej zlepšovať procesy na fakulte. Chceme neustále rozumieť potrebám trhu práce a byť schopní ich reflektovať v našich študijných programoch. Nezanedbateľná je aj naša snaha byť blízko našim študentom a rozumieť im – nezabúdajme, že ide o generáciu Z, technicky najšikovnejšiu z doterajších generácií.

 

Peter Drábik, dekan Obchodnej fakulty

Meniť veci k lepšiemu, neustále. Stále je čo zlepšovať. Mnohých možno nepoteším, ale očakávaním je poctivá práca, zodpovedný prístup tak u študentov ako aj zamestnancov. Obchodná fakulta je moderná fakulta, rešpektovaná v medzinárodnom prostredí. Budeme robiť všetko preto, aby sme si toto postavenie udržali. Chceme neustále zlepšovať pracovné prostredie zamestnancom a vytvárať priaznivé podmienky pre ich kariérny a profesionálny rozvoj. Študentom umožniť využiť ich potenciál a realizovať sa prostredníctvom jedinečnej spolupráce s hospodárskou praxou a uplatniť sa tak v odbore, ktorí študujú. V neposlednom rade, aby sme širokej verejnosti dokázali, že študijné programy ponúkané na Obchodnej fakulte sú relevantné vo vzťahu k trhu práce a naši absolventi sú na trhu práce tí najžiadanejší. V pláne máme tiež viacero komunikačných aktivít, ktoré pozitívne ovplyvnia či už participáciu študentov na aktivitách fakulty, ale tiež intenzitu povedomia o fakulte ako takej, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Obchodná fakulta bude naďalej rovnocenným hráčom na medzinárodnom trhu vzdelávania.

 

Erik Šoltés, dekan Fakulty hospodárskej informatiky

V budúcom akademickom roku chcem zvýšiť prepojenie štúdia s praxou, k čomu má prispieť aj plánovaná konferencia s názvom Sila dát v rozhodovacom procese: Nové perspektívy pre ekonomickú prax. Konferencia bude prioritne určená študentom a učiteľom FHI a vystúpia na nej spoločnosti a inštitúcie spolupracujúce s fakultou v oblastiach, na ktoré sa fakulta vo svojej vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti zameriava. Ide predovšetkým o tieto oblasti: informatika aplikovaná v ekonómii, účtovníctvo, audítorstvo, kvantitatívne metódy v ekonómii, aktuárstvo, dátová analytika, dátová veda, štatistika, ekonometria a operačný výskum.

 

Anita Romanová, dekanka Fakulty podnikového manažmentu

Rok 2023 je rokom, v ktorom slávime 70-te výročie založenia fakulty. Preto sa nasledovný akademický rok bude niesť na vlne spomienok a osláv úspechov fakulty. Študenti a zamestnanci fakulty sa môžu tešiť na akcie, ktoré pripravujeme pri tejto príležitosti. Naďalej by sme chceli intenzívne rozvíjať spoluprácu s podnikovou praxou, o čom svedčia aj pripravované nové memorandá o spolupráci. Chceme klásť dôraz na prepájanie vzdelávania s podnikovou praxou, a tak pripravovať študentov na profesionálny život po ukončení štúdia. Zároveň, ale nemôžeme zabúdať na to, že sme fakultou univerzity a dôležité pre nás je poskytovať nielen praktické skúseností, ale aj univerzitné vzdelávanie, a to novou, inovatívnou formou. Táto zmena sa nedá urobiť zo dňa na deň a vo všetkých oblastiach okamžite. Zmeny sú postupné, ale dúfame, že budú viditeľné pre študentov, zamestnancov a aj podnikovú prax.

 

Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov

Priestor na zmenu a zlepšovanie je vždy. Pre študentov pripravujeme novú ponuku výberových predmetov a intenzívnejšiu spoluprácu s praxou. Do procesu výučby chceme vo vyššej miere začleniť kolegov z iných fakúlt a univerzít, vrátane kolegov zo zahraničia. Samozrejme chceme, aby výročná fakultná konferencia bola ešte lepšia ako tá posledná. Pripravujeme už formát novej modelovej konferencie, ktorý bude reflektovať aktuálne trendy a výzvy svetovej ekonomiky a politiky. Tešíme sa na príchod nových kolegov, ktorí sa od septembra stanú našimi internými zamestnancami. A samozrejme sme odhodlaní aj naďalej podporovať všetkých študentov, ktorí sa rozhodnú časť svojho študentského života stráviť mimo EUBA či už na výmenných študijných pobytoch alebo praktických stážach. Osobitne držím palce všetkým kolegom pri ich kvalifikačnom raste.

 

Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov

Netrpezlivo čakáme na inštitucionálnu akreditáciu. Po jej získaní fakulta predložení Rade kvality návrh na tretí stupeň štúdia. Rovnako chceme náš študijný program rozšíriť o kombináciu: anglický jazyka – ruský jazyk, čím reagujeme na situáciu v Európe a otvárame sa pre študentov z východnej časti Európy. Momentálne čakáme na finálne ukončenie príprav na dvojitom diplome so Západosaskou vysokou školou v Zwickau. Ďalšie aktivity určujú rozhodnutia nášho ministerstva školstva. Ak slovenské univerzity podpíšu výkonnostné zmluvy bez navýšenia finančných prostriedkov, budeme makať na 120 percent, ale pri rovnakom odmeňovaní ako dnes.

 

Michal Tkáč, dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

V nasledujúcom ak. roku by som si prial zníženie byrokratických a administratívnych požiadaviek na pedagógov, ale aj administratívnych zamestnancov fakulty. Dúfam, že opäť budeme mať dosť priestoru na to, aby sme sa venovali tomu najdôležitejšiemu – pedagogickému procesu a vedeckej práci.

 

Chceli by ste niečo zaželať študentom a zamestnancom Vašej fakulty k letným prázdninám a dovolenkám?

Erika Pastoráková, dekanka Národohospodárskej fakulty

Študentom a zamestnancom Národohospodárskej fakulty, ako aj študentom a kolegom z iných fakúlt by som chcela popriať leto plné oddychu a pohody na načerpanie nových síl do ďalšieho akademického roka. Verím, že nám voľné letné dni umožnia venovať sa tomu, na čo počas roka nebolo dosť času – či už ide o čas s priateľmi a širšou rodinou, čas na dobré čítanie, spoznávanie nášho krásneho Slovenska alebo aj čas na jednoduché ničnerobenie. Všetkým prajem veľa zdravia a síl na uskutočnenie všetkého, čo považujú pre seba a svojich najbližších za prospešné, vhodné a príjemné.

 

Peter Drábik, dekan Obchodnej fakulty

Študentom, aby využili možnosti internacionalizácie, ktoré fakulta ponúka aj počas prázdnin. Aby sa dôsledne pripravili na nasledujúci akademický rok, načerpali veľa pozitívnej energie. Zamestnancom prajem, aby si oddýchli, venovali čas rodine a blízkym, a pokiaľ im zostalo trochu energie, tak aby vedecky tvorili. Všetkým prajem najmä veľa zdravia, aby sme sa v septembri ako obchoďácka rodina stretli na fakulte. Príjemné leto.

 

Erik Šoltés, dekan Fakulty hospodárskej informatiky

Študentom, pedagógom a ostatným zamestnancom fakulty prajem, aby letné prázdninové a dovolenkové obdobie prežili podľa svojich predstáv, aby si našli čas na svoje záľuby, ktoré možno kvôli študijným a pracovným povinnostiam zanedbávali a hlavne, aby načerpali veľa pozitívnej energie do ďalšieho akademického roka. Túto energiu budeme všetci potrebovať nielen pre napĺňanie osobných cieľov v oblasti vzdelávania, profesijného a kvalifikačného rastu, ale aj pre rozvoj fakulty a univerzity a šírenie ich dobrého mena.

 

Anita Romanová, dekanka Fakulty podnikového manažmentu

K letným prázdninám a dovolenkám by som študentom, absolventom a zamestnancom Fakulty podnikového manažmentu zaželala príjemné a oddychové chvíle. Nech si dokážu užiť voľný čas a načerpať novú energiu. Želám im tiež prežitie nezabudnuteľných spomienok, relax a príležitosť objaviť nové veci.

 

Rudolf Kucharčík, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov

Všetkým študentom, pedagogickým ako aj nepedagogickým zamestnancom chcem v prvom rade poďakovať za ich prácu v práve končiacom sa akademickom roku. Bez ich úsilia, tvrdej práce, trpezlivosti a odhodlania by jeho hodnotenie bolo úplne iné. Absolventom fakulty želám úspechy v ich pracovnom živote a veľa radosti a spokojnosť v súkromnom živote. Všetkým želám, aby mali počas leta príležitosť si skutočne oddýchnuť a načerpať veľa síl do ďalšieho pracovného alebo študijného obdobia. Samozrejme želám im veľa pekných letných zážitkov a zábavy v spoločnosti tých, s ktorými sa cítia dobre a ktorí im pomáhajú odpútať sa od bežných starostí. Proste s tými, ktorí im vyčaria úsmev na tvári.

 

Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov

Prázdniny mylne vnímame ako obdobím na oddych. V realite študenti odchádzajú do zahraničia, aby si nielen zarobili, ale rovnako spoznali nových ľudí, nové kultúry, aby si zdokonalili jazyk. Zamestnanci cez leto dobiehajú to, čo zmeškali počas oboch semestrov. Takže prajem každému, aby toto obdobie plne využil na vlastné zdokonalenie.

 

Michal Tkáč, dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

K letným prázdninám by som rád zaželal všetkým pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom, ale hlavne študentom, aby čo najefektívnejšie zregenerovali svoje sily, venovali sa svojim záľubám, blízkym, poznávaniu, kultúre, či športu, Dúfam, že z letných prázdnin prídu oddýchnutí a pripravení postaviť sa novým výzvam, ktoré nás čakajú.

 

Na budúci týždeň sa dozviete, ako hodnotia uplynulý akademický rok študenti a absolventi univerzity.

 

Letný špeciál #2 – Čo priniesol uplynulý rok na fakultách?

 

Autor: Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Foto: Archív CKVV