Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala dohodu o dvojitom diplome s University of Coimbra v Portugalsku. Dvojitý diplom je určený pre študentov študijného programu aplikovaná ekonómia v slovenskom i anglickom jazyku na Národohospodárskej fakulte. Okrem tohto dvojitého diplomu má fakulta uzatvorené dohody o dvojitých diplomoch aj s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, s University of Pavia v Taliansku a dohodu o spoločnom diplome s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

University of Coimbra je najstaršou portugalskou univerzitou. Bola založená v roku 1290. Aktuálne má 8 fakúlt, ktoré ponúkajú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. S viac ako 25 000 študentmi, z ktorých viac ako 15 % je medzinárodných, je to jedna z najkozmopolitnejších univerzít v Portugalsku. Univerzita je od roku 2013 zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO.

 

O podpise dvojitého diplomu, sme sa porozprávali s dekankou Národohospodárskej fakulty Erikou Pastorákovou.

Ako sa zrodila myšlienka uzatvorenia dohody o dvojitom diplome s najstaršou portugalskou univerzitou?

Dvojitý diplom s University of Coimbra v Portugalsku je vyústením dlhoročnej spolupráce medzi Národohospodárskou fakultou a touto prestížnou univerzitou. Uzatvoreniu dohody predchádzala dlhodobá spolupráca členov Katedry hospodárskej politiky, ako aj realizované výskumné a učiteľské mobility z našej fakulty a tiež z partnerskej univerzity smerom k nám. Práve tie podnietili kolegov k rozšíreniu tejto spolupráce aj na oblasť dvojitých diplomov, nakoľko naše študijné programy v oblasti ekonómie sú vzájomne kompatibilné a vieme zaručiť, že tak prichádzajúci ako i odchádzajúci študenti dostanú veľmi kvalitné vzdelanie. Portugalsko zároveň patrí medzi obľúbené krajiny, kde naši študenti realizujú zahraničné študijné pobyty.

 

Na aké študijné programy sa dvojitý diplom s University of Coimbra vzťahuje?

Dvojitý diplom je určený pre študentov programu aplikovaná ekonómia v slovenskom i anglickom jazyku na inžinierskom stupni štúdia. Na oboch univerzitách sa študenti učia využívať ekonomické poznatky na to, aby mohli meniť veci k lepšiemu. Učia sa prijímať rozhodnutia založené na analýze dát a sú smerovaní na vyhodnocovanie a následné využívanie výsledkov analýz na prijímanie rozhodnutí v business i decíznej sfére.

 

Čo tento dvojitý diplom prinesie pre študentov?

Dvojitý diplom prináša pre študentov skvelú príležitosť získať medzinárodne uznávaný diplom umocňujúci ich uplatniteľnosť doma i v zahraničí. Dvojité diplomy, ako aj zahraničné mobility, predstavujú pre našich študentov skvelú možnosť získania skúseností v medzinárodnom prostredí, zdokonalenia sa v cudzích jazykoch, ako aj vynikajúcu príležitosť spoznať nových ľudí a krajiny. Každý zahraničný študijný pobyt predstavuje pre študentov nesmierne cennú skúsenosť, ktorá ich formuje nielen odborne, ale aj osobnostne a otvára im x nových možností pre ich ďalší profesijný rast v medzinárodnom prostredí.

 

Plánujete na fakulte v blízkej dobe uzatvoriť aj ďalšie dohody o dvojitých, prípadne spoločných diplomoch?

Národohospodárska fakulta je lídrom v medzinárodnej spolupráci, a to tak v oblasti vzdelávacej ako aj projektovej a výskumnej. V súčasnosti pracujeme na príprave ďalších dohôd o dvojitých diplomoch pre študentov študujúcich na Národohospodárskej fakulte, a to tak na bakalárskom ak i inžinierskom stupni štúdia. Pri výbere partnerských univerzít prihliadame predovšetkým na kvalitu vzdelávania a výskumu na danej univerzite a tiež na pridanú hodnotu, ktorú prináša daný dvojitý diplom našim vysielaným študentom i študentom prichádzajúcim na štúdium k nám na fakultu. Aktuálne finišujeme s prípravou dvojitého diplomu s partnerskou univerzitou v Ázii. Pôjde o ďalší rozmer ponúkaných príležitostí pre študentov Národohospodárskej fakulty, keďže naši študenti budú môcť nadobudnúť skúsenosti a poznatky z regiónu Ázie predstavujúcej obrovský rozvojový potenciál do budúcnosti. O podrobnostiach tejto dohody budeme informovať po podpise zmluvy.

 

 

Logo EUBA      University of Coimbra    Logo N