Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Levice zastúpené primátorom RNDr. Jánom Krtíkom, podpísali 2. júna 2023 Memorandum o spolupráci a porozumení. Na stretnutí boli prítomní dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Anita Romanová PhD., prvý prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., zástupca primátora mesta Levice Mgr. Peter Benček, riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach PhDr. Vlasta Kollárová, za Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity Bratislave PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA a Ing. Mária Šajmírová.

„Teší ma nová spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a mestom Levice, ktorá nadobudne reálnu podobu. Naša univerzita a mesto Levice začína písať nový zmysluplný príbeh a verím, že dnešok a naše spoločné aktivity budú v prospech oboch zmluvných strán“, povedal rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

„Pre naše mesto je veľkou cťou spolupracovať s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Pre Levice považujem túto spoluprácu za mimoriadne cennú a dôležitú,“ uviedol primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík. Spolupráca ho teší o to viac, lebo jeho celá rodina je spätá s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Prvým krokom spolupráce je otvorenie dvoch študijných skupín Univerzity tretieho veku v Leviciach od akademického roku 2023/2024, ktorých garantom bude Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zastúpená doc. Ing. Anitou Romanovou PhD. a doc. Ing. Vladimírom Bolekom, PhD. Dvojročné štúdium pre seniorov mesta Levice otvoríme v novom akademickom roku slávnostnou promóciou v obradnej sieni Mestského úradu v Leviciach. Prihlásiť sa na štúdium bude možné do konca augusta. Spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania bude zameraná na záujmové vzdelávanie a iné mimo výučbové aktivity určené pre seniorov.

Kľúčovými ambíciami memoranda je tiež spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity v Bratislave a podnikmi a organizáciami mesta Levice. Obe zúčastnené strany budú presadzovať spájanie teórie s praxou predovšetkým v ekonomických oblastiach. Napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participácia na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.

Memorandum deklaruje, že obaja jeho partneri nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi podporia rozvoj občianskej participácie na správe mesta Levice. Podpis memoranda je v súlade s misiou Ekonomickej univerzity v Bratislave v akcente na podporu rozvoja vedomostnej spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Fotogaléria