Protokol o výsledku volieb členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a c) Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027

 

Navrhnutí kandidáti za členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za súčasti EU v Bratislave získali vo voľbách uskutočnených dňa 25. 4. 2023 nasledovný počet hlasov:

Prvý volebný obvod: Rektorát EU v Bratislave 

Kandidát

  1. Ing. Jana Švandová, PhD. 36 hlasov

 

Druhý volebný obvod: Centrum informačných technológií EU v Bratislave a Centrum telesnej výchovy a športu EU v Bratislave

Kandidát

  1. PaedDr. Ján Janík 16 hlasov
  2. Ing. Andrej Nemec 37 hlasov

 

 

Tretí volebný obvod: Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave

Kandidát

  1. Mgr. Dagmar Schmidtová 34 hlasov

 

Štvrtý volebný obvod: Centrum celoživotného vzdelávania EU v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave, Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave, Centrum na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave, Archív EU v Bratislave, Centrum protidrogových a poradenských služieb EU v Bratislave, Redakcia časopisu Ekonomické rozhľady EU v Bratislave, Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie EU v Bratislave – pracovisko Kapušany, Projektové centrum EU v Bratislave, Znalecký ústav EU v Bratislave

Kandidát

  1. Mgr. Bronislava Senčáková 47 hlasov
  2. Ing. Ján Šperka 5 hlasov

 

Za členov Akademického senátu EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a c) Štatútu EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 boli zvolení:

  1. Ing. Jana Švandová, PhD.
  2. Ing. Andrej Nemec
  3. Mgr. Dagmar Schmidtová
  4. Mgr. Bronislava Senčáková

 

Bratislava 25.04.2023

 

JUDr. Ing. Zuzana Košťálová

predsedníčka volebnej komisie na voľbu členov AS EU v Bratislave za súčasti EU v Bratislave