21. marca 2023 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala slávnostná inaugurácia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekanov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Za dekanku Národohospodárskej fakulty bola inaugurovaná prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., za dekana Obchodnej fakulty doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., za dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD., za dekanku Fakulty podnikového manažmentu doc. Ing. Anita Romanová, PhD., za dekana Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. a za dekana Fakulty aplikovaných jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.

Na inaugurácii sa osobne zúčastnili aj dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky a bývalý absolvent Obchodnej fakulty Eduard Heger, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Michal Fedák, zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít, podnikateľskej sféry, tretieho sektora, štátnej správy, samosprávy, veľvyslanci viacerých krajín, členovia správnej rady, zamestnanci a študenti univerzity.

Ferdinand Daňo nastúpil do funkcie rektora univerzity na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

„Dôveru, ktorú do mňa zamestnanci a študenti univerzity opätovne vložili, si veľmi cením. Funkcia rektora je pre mňa nielen výzvou, ale nesie so sebou aj obrovskú zodpovednosť voči zamestnancom a študentom univerzity, a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom spojili svoje cesty s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Uplynulé funkčné obdobie bolo veľmi turbulentné. Bolo poznačené hlavne pandémiou COVID-19 a energetickou krízou, ktoré pred nás postavili veľké výzvy. Teší ma, že sa univerzite v uplynulom funkčnom období podarilo získať prestížnu medzinárodnú akreditáciu škôl s biznis zameraním – AACSB, ktorú na Slovensku nemá žiadna iná univerzita a taktiež prestížne ocenenie HR Excellence in Research, ktoré udeľuje Európska komisia. V kontexte týchto dvoch míľnikov môžem povedať, že Ekonomická univerzita v Bratislave prešla v posledných rokoch výraznou transformáciou smerom k svetovým štandardom kvality. Ciele, pred ktorými univerzita v tomto funkčnom období stojí, či už v podobe zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu, výskumu, internacionalizácie, zlepšovania podmienok pre študentov a zamestnancov univerzity, ale aj intenzívnejšej spolupráce s hospodárskou a spoločenskou praxou, sú nielen pre mňa, ale aj pre mojich blízkych spolupracovníkov, zamestnancov a študentov univerzity výzvami, v ktorých napĺňaní chceme napredovať. Je dôležité pokračovať v budovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave vnímanej a uznávanej ako modernej a dynamickej univerzity porovnateľnej s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a vedeckovýskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí“, povedal vo svojom inauguračnom príhovore rektor Ferdinand Daňo.

Ekonomická univerzita v Bratislave je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru. V rámci tohto začlenenia je jej poslaním poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.

„Pevne verím, že všetky naše ciele, zámery a vízie, ktorým sa v rámci rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave v nasledujúcom období chceme venovať, budú úspešné vďaka spolupráci, vzájomnej úcte, rešpektu a prirodzenému partnerstvu medzi zamestnancami, učiteľmi a študentmi univerzity“, povedal na záver svojho prejavu rektor univerzity.

 

Rektorovi, dekankám a dekanom fakúlt EU v Bratislave pogratuloval aj dočasne poverený predseda vlády Slovenskej republiky a bývalý absolvent Obchodnej fakulty Eduard Heger.

„Je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes na mojej alma mater môžem stáť a srdečne pogratulovať k inaugurácii pánovi rektorovi, ale aj dámam dekankám a pánom dekanom. Vzdelaním začína úspech každej krajiny, a toto je tá správna pôda, ktorá dokazuje už desiatky rokov ako tu zaznelo, že toto vzdelanie na Slovensku sa našim študentom prináša. Ďakujem celej akademickej obci za to, čo robíte pre Slovensko“, povedal v príhovore Eduard Heger.

 

Fotogaléria